Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

Hur LNgt FråN TomtgräNs FåR Man Plantera HäCk?

Hur LNgt FråN TomtgräNs FåR Man Plantera HäCk
Plantera på rätt ställe – Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och mindre buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns. Träd och buskar växer. Det är viktigt att du redan när du planterar tänker på hur stora de kommer att var några år framåt.

vilken art du väljer,vilken klimatzon du befinner dig ijordens beskaffenhetskötseln.

I plantskolor kan du få tips och skötselråd. Stora buskar och träd bör planteras 2 meter från tomtgräns. Häck- och buskplantor 60 centimeter ifrån.

Får man bygga trädäck vid tomtgräns?

Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns – En bygglovsbefriad altan ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Det är dock möjligt att placera en sådan altan närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Vilken gräns som avses kan vara olika beroende på var man bygger.

Det kan till exempel vara tomtgräns eller fastighetsgräns. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 f § 4 f § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus krävs det, trots 2 § första stycket 2 och 3 c, inte bygglov för att med en altan anordna en uteplats på mark inom 3,6 meter från bostadshuset, om altanen inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Första stycket gäller inte om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §. Lag (2019:412), Det är den som bygger som ska se till att ett medgivande finns.

 1. Det är en fördel ur bevissynpunkt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta.
 2. Alla grannar som berörs ska lämna medgivande.
 3. Det innebär till exempel att om en grannfastighet ägs av flera, behövs medgivande från samtliga fastighetsägare.
 4. Det är inte tillräckligt att byggherren eller byggnadsnämnden ger grannarna tillfälle att yttra sig över placeringen.

De berörda grannarna måste i ett grannemedgivande godkänna en placering närmare gränsen än 4,5 meter. Medgivandet måste gälla exakt den åtgärd som ska göras. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i ett fall som gällde en komplementbyggnad i form av garage och förråd i två våningar konstaterat att grannemedgivande saknades.

 1. Det fanns visserligen ett äldre grannemedgivande men det gällde enbart för garage.
 2. Domstolen ansåg inte att det grannemedgivandet gällde för den byggnad som skulle uppföras.
 3. MÖD 2018-06-04 mål nr P 8142-17) Mål: P 8142-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) Boverkets uppfattning är att ett grannemedgivande bör vara en typ av avtal och det kan därmed inte brytas ensidigt av den ena parten.

MÖD har i ett avgörande konstaterat att nuvarande fastighetsägare är bunden av ett medgivande som tidigare fastighetsägare har lämnat (MÖD 2018-06-04 mål nr P 8142-17). Mål: P 8142-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) Det är de byggnadsdelar som anses vara mätvärda vid beräkningen av byggnadsarean som ska beaktas vid bedömningen av vilken punkt på byggnaden som ska utgöra utgångspunkt för mätningen av byggnadens avstånd till gräns.

När kan man klaga på grannen?

Störande ljud – tider som gäller – En av de absolut vanligaste sakerna som grannar upplever är jobbiga är när de som bor intill är högljudda. Det kan vara frustrerande att inte kunna sova, jobba eller leva sitt vardagliga liv på grund av höga ljud. När det gäller störande ljud och tider finns det inga lagstadgade klockslag när det ska vara helt tyst i ett bostadsområde eller flerfamiljshus.

 • Oberoende av om det gäller regler för oljud i villaområde eller störningar i en hyresrätt så säger lagen att boende inte har rätt att störa sina grannar under någon tid på dygnet.
 • Det innebär att alla ska visa lika stor respekt för sina grannar klockan 2 på eftermiddagen som klockan 10 på kvällen.
 • Med detta sagt har ändå många bostadsrättsföreningar och hyresvärdar trivselregler.
See also:  NR Ska Man Plantera Om FröN?

Alla som bor i föreningen eller hos en given hyresvärd åtar sig att följa reglerna. Det är därför många har regelverk som säger att de boende ska vara tysta mellan vissa tidpunkter under dygnet, eller att tvättstugan inte får användas nattetid.

Måste man ha bygglov för en häck?

För att plantera en häck behöver du inget bygglov.

Hur nära tomtgränsen får man bygga en friggebod?

Vad är en friggebod? – Det krävs bygglov för nybyggnad av en byggnad men en friggebod är undantagen från krav på bygglov. Det behövs inte heller något bygglov för att bygga till en befintlig friggebod under förutsättning att alla de krav som gäller för friggeboden uppfylls.

 1. Det krävs inte heller någon anmälan för att bygga eller bygga till en friggebod.
 2. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 § 4 § För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader (komplementbyggnader) krävs det, trots 2 § och föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, inte bygglov för att 1.

med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, 2. anordna ett skärmtak över en sådan uteplats som anges i 1 eller över en altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 3.

I omedelbar närhet av bostadshuset uppföra eller bygga till en komplementbyggnad som a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov enligt denna paragraf eller motsvarande äldre bestämmelser inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, b) har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, och c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

En åtgärd som avses i 1-3 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Första stycket 3 gäller inte 1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2. för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus som avses i 4 a §.

 1. Lag (2014:900),4 a § Trots 2 § krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad som 1.
 2. Avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad, 2.
 3. Tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 30,0 kvadratmeter, 3.

har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter, 4. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och 5. i förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 meter. Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplementbyggnad till ett sådant komplementbostadshus som avses i första stycket.

 • En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.
 • Sådan åtgärd får även vidtas närmare spårets mitt än 30,0 meter om järnvägens infrastrukturförvaltare medger det.
 • Lag (2020:589),4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 1.

göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2. på ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477),4 c § För enbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att i byggnaden inreda ytterligare en bostad.

Detta gäller dock inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477),4 d § En åtgärd som avses i 4 a-4 c §§ får inte vidtas utan bygglov 1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.

 1. På byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap.13 §.
 2. En åtgärd som avser ett komplementbostadshus enligt 4 a §, en åtgärd enligt 4 b § första stycket 1 eller 4 c § får inte vidtas utan bygglov inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap.9 § andra stycket miljöbalken om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält.
See also:  Hur TTt Plantera LigusterhäCk?

Lag (2014:477),4 e § Vid tillämpningen av 4 a § ska ett komplementbostadshus inte anses utgöra ett sådant enbostadshus som avses i paragrafens första stycke. Lag (2014:477),4 f § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus krävs det, trots 2 § första stycket 2 och 3 c, inte bygglov för att med en altan anordna en uteplats på mark inom 3,6 meter från bostadshuset, om altanen inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten den ska vara en komplementbyggnad den får vara högst 15,0 m 2 taknockshöjden får vara högst 3,0 meter den ska vara fristående den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus den ska placeras minst 4,5 meter från gräns att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 § 4 § För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader (komplementbyggnader) krävs det, trots 2 § och föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, inte bygglov för att 1.

 1. Med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, 2.
 2. Anordna ett skärmtak över en sådan uteplats som anges i 1 eller över en altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 3.

i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra eller bygga till en komplementbyggnad som a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov enligt denna paragraf eller motsvarande äldre bestämmelser inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, b) har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, och c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

 1. En åtgärd som avses i 1-3 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.
 2. Första stycket 3 gäller inte 1.
 3. Om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.
 4. För ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus som avses i 4 a §.

Lag (2014:900),4 a § Trots 2 § krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad som 1. avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad, 2.

 1. Tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 30,0 kvadratmeter, 3.
 2. Har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter, 4.
 3. Inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och 5.
 4. I förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 meter.
See also:  Hur Ofta Plantera Om VXter?

Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplementbyggnad till ett sådant komplementbostadshus som avses i första stycket. En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Sådan åtgärd får även vidtas närmare spårets mitt än 30,0 meter om järnvägens infrastrukturförvaltare medger det. Lag (2020:589),4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2.

på ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477),4 c § För enbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att i byggnaden inreda ytterligare en bostad.

Detta gäller dock inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477),4 d § En åtgärd som avses i 4 a-4 c §§ får inte vidtas utan bygglov 1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.

 1. På byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap.13 §.
 2. En åtgärd som avser ett komplementbostadshus enligt 4 a §, en åtgärd enligt 4 b § första stycket 1 eller 4 c § får inte vidtas utan bygglov inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap.9 § andra stycket miljöbalken om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält.

Lag (2014:477),4 e § Vid tillämpningen av 4 a § ska ett komplementbostadshus inte anses utgöra ett sådant enbostadshus som avses i paragrafens första stycke. Lag (2014:477),4 f § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus krävs det, trots 2 § första stycket 2 och 3 c, inte bygglov för att med en altan anordna en uteplats på mark inom 3,6 meter från bostadshuset, om altanen inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

 • En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.
 • Första stycket gäller inte om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §.
 • Lag (2019:412),
 • Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.8 § 8 § Utöver det som följer av 2-7 §§ krävs det bygglov i den utsträckning som framgår av 1.

föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, 2. det som kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö a) i en detaljplan har bestämt i fråga om att vidta en åtgärd som avses i 4 § första stycket 3 eller 4 a-4 c §§, b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att underhålla eller ändra ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §, 3.

 • Det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att utanför en sammanhållen bebyggelse vidta åtgärder som avses i 6 § första stycket 1 och 2, 4.
 • Det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring, 5.
 • Det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter som avses i 11 kap.11 § 1 miljöbalken, 6.

det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om att i området färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, 7. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att i området byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta någon annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, 8.