Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

Hur NRa TomtgräNs FåR Man Plantera HäCk?

Placering av häck – För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

Hur hög får en häck vara mellan tomterna?

Höjd på häckar – Om ni har en gemensam häck och vill agera utifrån något slags rättesnöre, som beaktar bådas intressen, kan ett sätt vara att utgå från den, Den reglerar häckar på samma sätt som plank. Bara för att svensk lagstiftning tillåter extremt höga häckar, innebär det ju inte att du nödvändigtvis behöver ha en så hög häck att stora delar av granntomten läggs i skugga eller är i vägen för grannens sjöutsikt.

Hur nära tomtgräns häck?

Några rekommendationer när du ska planera nytt – Om du ska du plantera nytt är det viktigt att du tänker på att plantera dem på ett tillräckligt avstånd från trottoar eller gata, så att de inte skymmer sikten när de växer sig större. Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor.

Stora träd och buskar bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen.Häck och mindre buskar bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Hur nära grannen får man plantera?

Häckar och buskar ska vara 60 centimeter innanför tomtgränsen. Om det är träd eller en häck mot en granne bör man plantera så att man själv kan komma åt och ansa och klippa det man planterat. Diskutera med grannen hur nära du kan plantera och var medveten om att grannen kan ansa det som kommer in på hens sida.

Vem äger häcken i tomtgräns?

Häck på tomtgräns kan vålla problem Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vem ska sköta häcken? Vem som har rätt att sköta häcken är framförallt häckens ägare. Fastighetsgränser och gränsmarken har stor betydelse för markens användning och ofta för grannsämjan.

 1. Det är gränserna som bestämmer fastighetens omfattning på marken och vad det är man äger.
 2. Att veta gränsens läge är en indikation på vad man får göra och inte göra när det kommer till bland annat bygglov, uppsättning av staket eller som i detta fallet, hantering och plantering av häckar.
 3. Det kan vara svårt att hitta gränsmarkeringarna själv på marken.

Med hjälp av kartor, uppgifter från tidigare ägare eller kontakt med kommunen går det oftast att ta reda på var någon markering finns eller var delar av en gräns är tydlig. De har oftast en detaljplanering på områden och därifrån kan ni få mått på er tomt.

Vem äger då häcken? Troligtvis så är det ni som är ägare till häcken eftersom den största delen befinner sig på er tomt. Det går att äga en häck gemensamt om den står på tomtgränsen. Det är oftast i dessa situationer som det vållar problem. Bästa sättet att slippa bråk vid tomtgränsen är att ha en öppen dialog med granne och komma överens om hur den ska hanteras.

Vad får ni då göra? Enligt ska var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ta hänsyn till sin omgivning. säger att om en rot eller gren tränger in på din tomt från din grannes och det medför olägenhet för er, får ni ta bort denna grenen eller roten.

 • Om den ägs gemensamt bör ni då alltså upplysa er granne så att denne får tillfället att yttra sig.
 • Huruvida exempelis grannen får låta häcken växa hur hög som helst finns det inga regler om så länge häcken står på grannes tomt.
 • I Sverige får man ha väldigt höga häckar utan att det strider mot lagen.
 • Det enda undantaget är att häcken inte för skymma för trafiksikt.

Står den mitt på tomtgränsen så förstår jag att det kan vålla en del problem. Då är det helt enkelt så att ni behöver komma överrens om hur häcken ska skötas. Högsta domstolen har uttalat sig i där en häck var planterad på tomtgränsen mellan två fastigheter.

Domstolen ansåg att fastighetsägaren hade en skyldighet att se till att häcken inte orsakade olägenhet. Enligt allmänna grannelagsrättsliga principer, som kommer till uttryck i 3 kap 1 § JB, måste den som brukar en fastighet ta skälig hänsyn till sin granne. Inte endast positivt handlande utan även underlåtenhet att handla kan innefatta ett åsidosättande av grannelagsrättsliga förpliktelser, tex överenskommelser.

Vad som i sådant hänseende kan krävas av en fastighetsägare eller annan brukare av en fastighet måste avgöras efter vad som enligt ett objektivt bedömande framstår som skäligt med hänsyn till omständigheterna. Kan ni då kräva att grannen sköter häcken om den ägs gemensamt? Nej det kan ni inte.

 • Tyvärr finns det inga lagregler än de ovan som reglerar området.
 • Utan ni får helt enkelt försöka komma överens om ni inte kommer fram till vem som äger häcken.
 • An ni då göra vad ni vill med häcken om den ägs gemensamt? Det kan ni egentigen inte heller.
 • Den del som sticker in på er tomt kan ni göra vad ni vill med.

Men vill ni göra åverkan på den del som tillhör grannen måste ni försöka komma överens. Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar : Häck på tomtgräns kan vålla problem

Får man plantera häck hur man vill?

För att plantera en häck behöver du inget bygglov. Däremot så finns det riktlinjer att ta hänsyn till. Tänk på att inte plantera häcken precis i tomtgränsen så att den riskerar att växa in på grannens tomt eller ut över gatan. Tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer. Länk till annan webbplats.

Får grannen ta ner en häck?

Det här gäller vid vanliga grannproblem – Vissa problem återkommer mer än andra när det gäller relationer mellan grannar. Här är några av de vanligaste problemen – och vilka regler som gäller: Träd och buskar som skräpar ner Träd och buskar är en vanlig källa till bråk, eftersom de växer i ”gränslandet” mellan tomterna.

Om grenar och kvistar tränger in eller ramlar ner på grannens tomt får grannen ta bort dessa. Men: Grannen måste fråga först om det finns risk att åtgärden skadar trädet eller busken. Klippa häck i tomtgräns Klippning och underhåll av grannens häck får göras om det sker ”inom rimlighetens gränser”, men den som äger tomten där busken är planterad har ansvar för att sköta om den.

Om häckens grenar och rötter tar sig in på grannens tomt så får dessa tas bort, men inte om häcken skadas. Det kan vara bra med en skriftlig överenskommelse om hur en gemensam häck ska skötas. Ännu ett exempel i grannrelationen på när ett gott omdöme och respekt för varandra gäller framför tydliga regler och lagar, säger Linda Ljunggren Syding.

Grillning på balkongen Det finns ingen lag som förbjuder grillning på balkong, men de flesta hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar har egna regler för detta. Det kan till exempel handla om regler som tillåter elgrillar och att den översta balkongen (där röken inte stör andra) tillåts att grilla. Ombyggnation Om du har fått bygglov för till exempel ett lusthus på tomten, har grannarna tre veckor på sig att överklaga.

Byggnadsnämnden, som godkänner byggloven, förväntas oftast informera berörda grannar om att ett bygglov beviljats. Därefter finns möjlighet för grannarna att be byggnadsnämnden utreda om bygget skett i enlighet med beviljat bygglov. Mark/tomt Allting på din tomt har du fullständig rätt att bestämma över.

Vilka regler gäller vid tomtgräns?

Friggebod på tomten – Hur nära min grannes tomt får jag bygga t ex ett växthus eller en friggebod i min egen trädgård? Svar: Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur bygglovplikten är utformad. Bygglovprövningen avser i första hand frågor om byggnadens lokalisering, yttre utformning, anpassning till stads- och landskapsbilden, anpassning till natur- och kulturvärden samt hänsynen till grannar m.m.

I PBL anges vilka åtgärder som kräver bygglov och/eller bygganmälan samt de åtgärder som är befriade från bygglov. Observera att kommunernas byggnadsnämnd eller motsvarande, dessutom i detaljplan eller områdesbestämmelse kan utöka eller minska kraven på bygglov, marklov och rivningslov. För att exakt få veta vad som gäller för den egna fastigheten måste man alltid vända sig till kommunens byggnadsnämnd.

Åtgärder som generellt kräver bygglov · Bygga nytt Exempelvis småhus, garage, carport eller förråd (undantag finns för friggebodar se nedan). · Bygga till Med tillbyggnad avses åtgärd som utökar en byggnads volym både i höjd och i plan. Exempelvis bygga nytt rum, gräva ut för källare, bygga in balkong m.m.

 • · Ändra användning Innebär att man tar i anspråk eller inreder byggnader helt eller delvis för väsentligt annat ändamål.
 • Exempelvis när rum för bostad inreds som kontor eller när garage görs om till verkstad m.m.
 • · Inre ändring av t.ex.
 • Planlösning så att ytterligare bostadslägenhet eller lokal för handel, hantverk eller industri inreds.
See also:  NR Plantera Om KåLplantor?

· Uppföra mur eller plank (undantag se nedan). Inom område med detaljplan krävs dessutom bygglov för att: · Ändra en byggnads yttre avsevärt genom att t.ex. bygga altan, byta fasadbeklädnad, tilläggsisolera, byta taktäckningsmaterial från exempelvis takpannor av tegel till liknande av plåtmaterial, byta befintliga fönster till nya med annat utseende, ta upp ny dörr eller fönster i fasad, sätta igen dörr eller fönster i fasad eller sätta upp solfångare.

· Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. · Uppföra, bygga till eller ändra ekonomibyggnader för jord- eller skogsbruk. Åtgärder som inte kräver bygglov För en- och tvåbostadshus gäller att: · Det är tillåtet att utan bygglov anordna skyddade uteplatser med mur eller plank i anslutning till bostadshuset om – höjden inte överstiger 1,8 meter och – planket/muren inte sträcker sig mer än 3,0 meter ut från bostadshuset och – inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

· Skärmtak får utan bygglov sättas över uteplatser, altaner, balkonger och entréer om taken inte överstiger 12 m2 vardera och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. · högst två komplementbyggnader (friggebodar) får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet utan bygglov som – inte överstiger en sammanlagd byggnadsyta på 10 m2 och – inte överstiger en högsta höjd från mark till taknock om 3,0 meter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

 1. För att få placera mur/plank, skärmtak eller friggebod närmare tomtgräns än 4,5 meter utan bygglov krävs att berörda grannar lämnar sitt medgivande.
 2. Ett sådant medgivande bör dokumenteras skriftligt.
 3. Saknas grannemedgivande krävs bygglov.
 4. Inom detaljplanelagt område finns undantag från kravet på bygglov för att färga ombyggnad under förutsättning att byggnadens karaktär inte ändras väsentligt.

Robert Kiejstut

Vad händer om man bygger för nära tomtgräns?

Granne vill bygga nära min tomt, vad gäller? Går det att hindra? Fråga 30/06/2017 På 80-talet köpte jag ett färdigbyggt hus som ligger på ett avstyckat tomt. Nyligen fick jag reda på att det finns en klausul skriven 1979 om att byggnad får uppföras på granntomten intill 1 m från min tomtgräns, samt att detta medgivande skall skrivas in i köpeavtalet för blivande ägare av fastigheten som berörs av detta (mao jag och mitt avtal).

 • Lausul samt mitt köpeavtal underskrivet av samma person från byggföretaget. Fråga 1.
 • Lausulen finns ej med i mitt avtal! Gäller den då? Fråga 2.
 • Gäller denna klausul för all framtid för allt som byggs? Tillägger att en fastighet uppfördes på tomten tidigare,4,5 m från tomtgräns, samt ett garage 1,5 m från tomtgräns, vilket godkändes skriftligen av mig (inte ens grannen visste om klausulen).

Han har nu nya byggplaner inom 4,5 m från gränsen. Behöver han ha vårt medgivande?

 • Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.
 • Sammanfattat svar:
 • LÄNGRE GENOMGÅNG:
 • Vissa byggnader kräver inte bygglov, men ibland grannars medgivande:
 • Blir du bunden vid ett avtal som du inte ingått?
 • Svaret på din fråga 1 när klausulen saknas i ditt avtal:
 • Vad gäller när man gett sitt medgivande och grannen vill bygga mer senare?

Min bedömning är att din granne måste ha ditt medgivande när han bygger inom 4,5 meter från din tomtgräns. Att något tidigare medgivande inte finns i ditt kontrakt innebär enligt mig att medgivande inte finns och därför gäller istället plan- och bygglagens regler som nämns mer utförligt nedan.

 1. Om du inte vill lämna ditt medgivande till grannens bygge, och hans bygge stör dig, så kan du klaga hos byggnadsnämnden i din kommun.
 2. Byggnadsnämnden kan vid vite förelägga din granne att ta bort byggnaden eller sluta att bygga.
 3. Han behöver alltså medgivande om det inte handlar om småbyggnationer.
 4. Om hans byggplan är att exempelvis byta fasad eller liknande behövs dock inte medgivande.

Huvudregeln är att det krävs bygglov för alla byggnationer, nu framgår det inte riktigt vad det är för byggen som din granne vill göra. Huvudregeln i är alltså att att bygglov krävs för allt. (Lagen förkortas PBL i fortsättningen). Det finns därutöver lagbestämmelser om vissa byggen som inte kräver bygglov när det är en tomt med småhus på, dvs, en vanlig villafastighet.

Exempelvis altan eller plank och små byggnader som är mindre än 25 kvadratmeter. Detta berörs i, I folkmun kallas detta för Attefallshus uppkallade efter Stefan Attefall på socialdepartementet. Det här handlar alltså om vissa byggnader, exempelvis altan och liknande som sker på tomten. Då krävs inte bygglov.

Men om det är så att man bygger någon av de byggnationerna i 9:4 så krävs det att grannarna godtar byggnationen om den befinner sig närmre tomten än 4,5 meter. Dvs, om din granne ska bygga på sin tomt och något är mindre än 4,5 meter ifrån din tomtgräns så ska han/hon ha ditt medgivande för att få bygga där.

Eftersom inte bygglov krävs så har det här alltså ansetts vara ett smidigt sätt att förvissa sig om att grannar inte bygger exempelvis extrema plank mot sin granne som förstör grannens utsikt totalt Man behöver alltså inte skaffa bygglov för en altan, komplementbyggnad eller liknande som omfattas av PBL 9:4, men eventuellt grannes medgivande.

Grannarna kommer ju antagligen vara negativt inställda till dåliga byggnationer och därmed inte ge medgivande till byggnationer som stör grannarna. Därför har det här ansetts vara ett lämpligt sätt att låta grannarna slippa störande byggnationer. Här finns alltså ”tydliga” lagregler som styr vad som gäller för situationerna du beskriver, gäller då inte dessa lagregler för dig och din granne eftersom det verkar finnas någon slags klausul om det? När det gäller avtal så är det så att ett avtal inte kan binda en ”tredje man”.

Det innebär alltså att om din granne har ett avtal med tidigare ägare, eller det framgår i dennes kontrakt, så gäller inte det mot dig om inte du är informerad om avtalet och har godtagit det muntligen eller skriftligt. Om du godtagit det så är du helt enkelt en del av avtalet. Ett ganska naturligt sätt att se på det är att exempelvis A och B inte kan avtalat om att C ska arbeta för B.

Av naturliga skäl så kan alltså inte A och B genom sitt avtal binda C till ett arbete. Om C däremot godtar avtalet, ja då gäller det mot C, men då krävs att C får lön och det föreligger då egentligen ett avtal mellan A, B och C. Eftersom någon klausul om ett evigt medgivande inte finns i DITT kontrakt så gäller det avtalet inte för dig.

Min bedömning är alltså att du inte har gett ditt medgivande till byggnationen som ska ske nu, och därför krävs ditt medgivande för att din granne ska få bygga. Att hänvisa till någon gammal klausul som du inte har vetskap om är inte aktuellt, och det går inte heller riktigt att avtala bort plan- och bygglagen hur som helst Svaret på fråga 1 är alltså rimligtvis att klausulen inte gäller för dig och att ditt uttryckliga medgivande krävs för att grannen ska få bygga.

Vid en Google-sökning hittar man att mängder av kommuner har färdiga formulär på internet för den här typen av medgivande från grannar eftersom det självklart är bäst att få det skriftligt eftersom en granne som inte lämnat sitt medgivande senare kan klaga hos byggnadsnämnden och det kan skapa problem för den som byggt Svaret på följdfrågan 2 blir då helt enkelt att klausulen inte gäller för dig och därmed gäller den inte för all framtid.

Om du gett ditt medgivande till en byggnation och grannen senare vill exempelvis byta ut plankorna på fasaden till sitt attefallshus eller bygga om altanen så krävs ditt medgivande igen i vissa fall kan man anta. Här får man söka ledning i som reglerar byggloven. Man behöver exempelvis inte söka bygglov för att byta fasad på sitt hus eller liknande ”smågrejer”.

See also:  NR Kan Man Plantera Ut Tomatplantor I VäXthus?

Detsamma bör därför gälla grannars medgivande och därmed krävs det sannolikt inte ditt medgivande om grannen väljer att måla sin altan vit eller exempelvis byta fasad på huset eller planket som finns mindre nä 4,5 meter från din tomt när du en gång tidigare godkänt att grannen får bygga altanen/huset.

 1. Vad händer om din granne bygger något som du inte godkänner för nära din tomtgräns?
 2. Det finns möjlighet för byggnadsnämnden att förelägga den som bygger med ett rättelseföreläggande exempelvis enligt, Det innebär att personen ska rätta till felet, dvs, ta bort byggnaden, eller införskaffa ditt samtycke till byggnaden
 3. Dina alternativ:
 4. Mer hjälp?

Om grannen bygger något som du inte vill godta så kan du klaga på detta hos din kommun hos byggnadsnämnden. Det finns också möjlighet att ingripa tidigare för byggnadsnämnden och förbjuda fortsatt arbete enligt, Din granne kan också få ett föreläggande förenat med vite, dvs, han får betala böter om han inte följer föreläggandet.

 • Så skulle det vara så att din granne förlitar sig på klausulen och bygger något som du inte vill lämna medgivande tills å kan du klaga hos byggnadsnämnden för att din granne bryter mot Plan- och bygglagen.
 • Sen får man ju ta hänsyn till att det, beroende på hur boendet ser ut, är omständligt att bråka med sin granne.

Om inte hans byggnation stör avsevärt så kanske det inte är värt att bråka för mycket. Men det är ju upp till var och en att bedöma vilken byggnad som stör mest.1. Om du godtar grannens byggnation så är det bara att lämna skriftligt medgivande och sedan låta honom bygga.

Skulle han bygga något du inte godtar och inte följer vad du blivit informerad om tidigare får du istället gå över till 2, om grannen bygger mer än du godkänt så har du ju inte lämnat medgivande till den delen.2. Om du är missnöjd med det grannen ska bygga så behöver du inte lämna ditt godkännande, grannen kan då välja att bygga någon annanstans på sin tomt, eller bygga utan att få din tillåtelse.

Om grannen bygger utan din tillåtelse kan du klaga till byggnadsnämnden för att få byggandet att avslutas eller för att få byggnationen riven i efterhand. Efter 10 år har du dock inte möjlighet att klaga längre och av naturliga skäl bör man självklart klaga så fort man kan.

 1. Om du behöver ytterliga hjälp med exempelvis att författa avtal eller få biträde vid fortsatt tvist så kan du kontakta Lawlines Juristbyrå för att få den typen av hjälp.
 2. Du kan kontakta mig på så ordnar vi med offert.
 3. Om du skulle ha några fler frågor gällande det här svaret eller om du känner att jag missat något, eller om du kommer på något nytt som du tror kan vara väsentligt så kan du även då kontakta mig på emailadressen ovan.

Det händer titt som tätt att man till viss del missuppfattar frågor lite och därför är det bra om du kontakta mig om det är något du känner att du inte riktigt fick svar på. : Granne vill bygga nära min tomt, vad gäller? Går det att hindra?

Har man rätt att gå in på grannens tomt?

Grundregeln i allemansrätten är att vi får gå nästan överallt i naturen och på annans mark så länge vi inte stör eller förstör. Men det finns några undantag. Vi får inte gå på växande gröda och vi måste ta hänsyn till hemfridszonen.

Vad gäller gemensam häck?

Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förhållanden mellan grannar regleras i tredje kapitlet jordabalken (JB), Huvudregeln är att den som äger häcken bestämmer hur häcken ska skötas. Kort sagt bestämmer den som har häcken på sin sida fastighetsgränsen.

 • Om en rot eller gren tränger in på en grannens tomt och skapar en olägenhet har grannen rätt att ta bort roten eller grenen ( 3 kap.2 § JB ).
 • Det är inte reglerat hur hög en häck får vara utöver vid vägkorsningar eller utfarter.
 • Där är rekomentationen som du skriver 80 centimeter, vilket framgår av rekommendationer från SKL,

Om er häck inte gäller en korsning eller en gata handlar det alltså om att komma överens i första hand. Den som brukar en fastighet måste dock visa skälig hänsyn till omgivningen ( 3 kap.1 § JB ). Om ni vill gå vidare rättsligt med häckfrågan måste ni kunna visa att en viss höjd på häcken är till olägenhet för er, vilket kan vara svårt att bevisa.

Hur långt från grannens tomt får man bygga?

För bygglovsbefriade åtgärder gäller 4,5 meter. Avståndet kan vara mindre om alla berörda grannar ger sitt medgivande. Inom detaljplanerat område gäller det som planbestämmelserna medger. I detaljplaner (även stadsplaner och byggnadsplaner) som är gjorda före 1987 och saknar måttangivelse gäller Byggnadsstadgans gräns på 4,5 meter.

Hur vet jag var min tomtgräns går?

Var går min tomtgräns? – Det är bara att gå in på Eniros kartor, söka på din adress och välja tomtgränser från menyn.

Hur nära tomtgränsen får man sätta upp en hundgård?

Hundgårdar för eget bruk får sättas upp på tomten utan bygglov. Avståndet från tomtgränsen ska vara 4,5 meter. Bygglov krävs för mur/stödmur som är högre än 0,5 meter, oavsett om den är motfylld på ena sidan eller helt fristående.

Vad gör man när grannen byggt på min tomt?

Vad ska jag göra när grannen byggt häck och staket på min tomt? Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Utredning Som jag tolkar din fråga har din granne utnyttjat din tomt och satt upp både häck och staket på den. Min utgångspunkt för svaret är att gränsen är korrekt uppmätt så det verkligen är din tomt uppsättningen skett på.

 • Det du undrar över är om du kan ta ner häck och staket utan att fråga grannen om lov.
 • I (JB) finns en bestämmelse som är aktuell för det fall att byggnad eller annan anläggning uppförts så den skjuter in på angränsande mark.
 • Om anläggningens borttagande eller förändring skulle medföra betydande kostnad eller olägenhet för anläggningens ägare, är vederbörande inte skyldig att avträda marken som tagits i anspråk, förrän anläggningen avlägsnas eller blir obrukbar.

Det stadgade gäller inte om den som uppförde anläggningen inkräktade på den angränsande marken med avsikt eller av grov vårdslöshet. Lagtexten ger ingen direkt ledning för hur byggnad eller annan anläggning ska tolkas. Å min mening torde inte ett staket (eller för den delen en häck) innefattas i begreppet.

 1. Oavsett torde det inte medföra någon betydande kostnad eller olägenhet för din granne att den tas bort.
 2. Min bedömning är därav att bestämmelsen i jordabalken inte är tillämplig i ert fall, men jag väljer att nämna det för det fall att din granne skulle åberopa den.
 3. Om du tar bort grannens häck och staket utan att ni är överens om det finns det en risk att du gör dig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande ().

Brottet kan innebära att du döms till böter eller fängelse högst ett år (i normalfallet böter) och blir skadeståndsskyldig. Även om du inte skulle göra dig skyldig till brott är det möjligt att argumentera för att du civilrättsligt kan bli skadeståndsskyldig.

 1. Enligt skadeståndslagens regler ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en sakskada betala ersättning (jfr ).
 2. För att inte riskera att göra dig skyldig till brott och även undvika risken att bli skadeståndsskyldig är min rekommendation att du vänder dig till Kronofogden och begär handräckning.

Du kan läsa mer om handräckning på Kronofogdens, Handräckning innebär att du kan begära hjälp med att egendomen ska tas bort. Kronofogden prövar inte om ditt krav är riktigt när du ansöker om handräckning. Om din granne anser att begäran är felaktig kan hen bestrida och du får ta ställning till om du vill gå vidare till domstol.

Min rekommendation är att du i ett första skede kontaktar din granne med en begäran om att han tar bort häck och staket från din tomt och att du informerar om att du annars kommer att gå vidare med ärendet. Förhoppningsvis hjälper det redan i det skedet och du slipper anlita Kronofogden eller att gå till domstol.

See also:  NR Kan Man BöRja Plantera I VäXthuset?

Ibland kan det göra mer nytta om det kommer ett brev från en juristbyrå och vi är gärna behjälpliga med att kontakta din granne åt dig. Om du är intresserad av att en av våra jurister tittar närmre på ditt ärende och även sänder ett brev till din granne med begäran om att ta bort häck och staket från din tomt, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt.

Hur nära tomtgränsen får man bygga ett förråd?

Medgivande från grannar – Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Hur djupt ska man gräva för häck?

Plantera häck så här –

 1. Använd planteringsjord (P-Jord) och blanda runt med befintlig jord.
 2. Gräv upp ett plantdike ca 50-70 cm brett och ca 40 cm djupt.
 3. Rensa bort allt ogräs och plantera ner rotklumpen i samma höjd som den stod i krukan.
 4. Vattna häcken ordentligt.
 5. Fyll på med jord.
 6. Vattna ännu mer.

Hur hög får en häck vara vid en utfart?

Du som har utfart mot gata – Vi utfarten ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter. Det gäller 2,5 meter in på din uppfart och 2,5 meter från utfarten längs gatan. Häckens höjd vid utfarten ska högst vara 80 centimeter.

Hur hög blir en häck?

LÅNGSAMTVÄXANDE HÄCKAR – Kanske inte det du först hade tänkt dig men det kan ibland vara värt att fundera en gång till. För många utan gröna fingrar kan en långsamtväxande häck faktiskt vara ett smartare val, Dessa typer av häckar kräver väldigt lite underhåll eftersom de växer mindre än 30cm per år.

Hur hög får en häck vara vid en utfart?

Du som har hörntomt – Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Får grannen ta ner en häck?

Det här gäller vid vanliga grannproblem – Vissa problem återkommer mer än andra när det gäller relationer mellan grannar. Här är några av de vanligaste problemen – och vilka regler som gäller: Träd och buskar som skräpar ner Träd och buskar är en vanlig källa till bråk, eftersom de växer i ”gränslandet” mellan tomterna.

 • Om grenar och kvistar tränger in eller ramlar ner på grannens tomt får grannen ta bort dessa.
 • Men: Grannen måste fråga först om det finns risk att åtgärden skadar trädet eller busken.
 • Lippa häck i tomtgräns Klippning och underhåll av grannens häck får göras om det sker ”inom rimlighetens gränser”, men den som äger tomten där busken är planterad har ansvar för att sköta om den.

Om häckens grenar och rötter tar sig in på grannens tomt så får dessa tas bort, men inte om häcken skadas. Det kan vara bra med en skriftlig överenskommelse om hur en gemensam häck ska skötas. Ännu ett exempel i grannrelationen på när ett gott omdöme och respekt för varandra gäller framför tydliga regler och lagar, säger Linda Ljunggren Syding.

 • Grillning på balkongen Det finns ingen lag som förbjuder grillning på balkong, men de flesta hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar har egna regler för detta.
 • Det kan till exempel handla om regler som tillåter elgrillar och att den översta balkongen (där röken inte stör andra) tillåts att grilla.
 • Ombyggnation Om du har fått bygglov för till exempel ett lusthus på tomten, har grannarna tre veckor på sig att överklaga.

Byggnadsnämnden, som godkänner byggloven, förväntas oftast informera berörda grannar om att ett bygglov beviljats. Därefter finns möjlighet för grannarna att be byggnadsnämnden utreda om bygget skett i enlighet med beviljat bygglov. Mark/tomt Allting på din tomt har du fullständig rätt att bestämma över.

Hur högt insynsskydd får man bygga?

När krävs det inte bygglov? – Staket och grindar i normalt utförande kräver inte bygglov. Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen. Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.

Byggnadsnämnden i din kommun kan svara på vad som gäller för din fastighet.

Hur hög tujahäck ska man ha?

Tujahäckens höjd Om du vill anlägga en häck i trädgården finns det flera olika alternativ att välja mellan. De flesta av dessa har att göra med hur din häck så småningom kommer att se ut, och hur häckväxterna reagerar på omständigheterna i din trädgård.

Den viktigaste frågan du bör ställa dig själv om du vill plantera en häck är kanske trots allt hur hög häcken ska vara. Det finns häckväxter som inte växer särskilt högt och sorter som ser bäst ut om de är lite högre. Men exakt hur hög blir en tujahäck? Här tar vi en närmare titt på växtsätt. Tuja planteras oftast när man vill åstadkomma insynsskyddande häckar som präglas av ett formellt utseende.

Ur detta kan man omedelbart härleda vissa egenskaper. Först och främst att tujan är en som är tillräckligt välförgrenad för att hålla tillbaka nyfikna blickar, och därtill att tujan utan svårigheter kan växa över ögonhöjd. Alla tujor i vårt sortiment kan så småningom växa till att bilda häckar på 1,80 meter eller högre.

 • Vi erbjuder i själva verket exemplar som omedelbart är tillräckligt höga för detta, inklusive ett antal färdiga häckar som redan har beskurits i vackra och raka former på plantskolan.
 • Men även om du börjar med mindre och yngre exemplar av tuja kommer det inte att dröja länge innan du kan njuta av en insynsskyddande barrhäck i trädgården.

De flesta tujor växer med ca 30 centimeter per år i europeiska trädgårdar. Tujor är således relativt snabbväxande, även om de inte växer så snabbt att man skulle vara tvungen att sätta ner mycket tid och energi på att ta hand om växterna. Detta är till exempel fallet med, som kan växa upp till en meter per år. Hur NRa TomtgräNs FåR Man Plantera HäCk Om du vill ha en låg barrhäck i trädgården, men föredrar med fjällaktiga barr framför ett barrträd såsom idegran, rekommenderar vi att du väljer, Denna art av vanlig tuja är det näst långsammast växande städsegröna barrträdet i vårt sortiment, efter de olika idegranarna.

 • I mycket bördig jord är det fortfarande möjligt att tuja ’Smaragd’ når en årlig tillväxt på 30 centimeter år, med andra ord lika snabbt som de flesta andra tujasorter, men vanligtvis växer den ca 15 till 20 centimeter per år.
 • Inte idealiskt om du vill anlägga en hög häck, men desto bättre om du föredrar en låg tujahäck.

Om du vill att en häck som består av tuja ’Smaragd’ ska förbli låg, behöver du i själva verket inte beskära den särskilt ofta. En eller två beskärningar per år är i de flesta jordtyper tillräckligt för att en häck som består av denna tujasort ska förbli relativt låg.

Har din häck nått den höjd du har i åtanke? I så fall kan du eventuellt beskära växternas krona. Detta kommer nämligen att leda till att dina tujor växer ännu långsammare, men ta i beaktande att detta är oåterkalleligt. Växterna kommer att fortsätta växa efter det, men avsevärt långsammare. Tuja ’Smaragd’ kan därtill så småningom nå rätt höjd för en insynsskyddande häck.

Detta dröjer dock lite längre än med de flesta av dess släktingar. De flesta trädgårdsmästare väljer därför enbart att anlägga en hög tujahäck med detta livsträd om de gillar växtens smaragdgröna blad. Visa mer Visa mindre Hur NRa TomtgräNs FåR Man Plantera HäCk