Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

Hur NRa TomtgräNs FåR Man Plantera Skog?

Fritid – Avstånd till tomtgräns? Kunde för mitt liv inte få till en vettig rubrik. Såhär är det. Jag har en åker som tomtgranne. Den åkern planterades för en oändlig massa år sedan med salix som fått växa fritt. Jag antar att markägaren inte sökt bidrag för den (för då hade han blivit tvungen att skörda med jämna mellanrum).

Nu har salixen rikliga inslag av björk, poppel, gran, sälg och annat. Den närmar sig också min tomt med just poppel, sälg och björk. Frånsett det tråkiga faktumet att björk och sälg är högre än salixen och stjäl ljus så hotar den ju att komma in på min tomt med. jag skulle vilja säga åt grannen att röja den remsa av åket (10 meter?) som fanns när det hela planterades.

Skulle det vara beroende på hans välvilja eller finns det faktiskt något som reglerar hur nära tomt(villatomt) man får ha ”skog”. Jag har dessutom planer på att rensa diket mellan tomt och åker i sommar. Numera finns nämligen inget dike alls utan jag kan promenera ut på åkern/skogen utan att ens märka någon ojämnhet i marken.m.fl? Nej det finns ingen regel om avstånd till fgh-gräns när det gäller skog (eller träd öht).

 1. Om grannens träd har grenar eller rötter som inkräktar på din fastighet och skapar olägenhet för dig har du rätt att ta bort dem.
 2. Men först ska grannen ges tillfälle att göra det.
 3. Det finns också bestämmelser om att tomter ska hållas in vårdat skick och inte vara en olägenhet för grannar.
 4. Oacceptabelt mycket skugga skulle kunna vara något sånt.

Men frågan är om det även gäller en fastighet av typen som din granne. Det finns bestämmelser i skogsvårdslagen när det gäller kantzoner vid plantering av skog men de är inte tillämpliga för redan existerande skog som jag kommer ihåg. För att ta åkermark ur produktion krävs tillstånd enligt miljöbalken men det brukar alltid ges utom för särskilt skyddade områden.

 1. Du kan höra med lst, det är de som handlägger sådana frågor, ha du tur kan de kanske hjälpa till.
 2. Störst chans skulle jag tro att du har med åtkomst till diket där det behövs en öppen zon intill för att komma åt med maskiner.
 3. Ingår det i ett dikningsföretag finns det också stadgar gällande rensning och växtlighet som skall följas.

Lst har för en del län dikningsföretagen tillgängliga för nedladdning. Senast ändrad: 13 Mar 2016 Salixodling som skördas räknas som en jordbruksgröda och inte att ta den ur jordbruksproduktion. Salixodling som skördas räknas som en jordbruksgröda och inte att ta den ur jordbruksproduktion.

Just det. Den här har inte skördats på typ 30 år? Så frågan är om det kan betraktas som ”odling”. det får bli samtal till länsstyrelsen imorgon. Jag vill inte börja diskutera detta innan jag vet vad som faktiskt gäller. Personen som äger det bor långt bort. Han ärvde en jordbruksfastighet av en gammal släkting och har inte skött vare sig jord eller byggnader och är inte speciellt sugen på att göra något som kostar pengar.

Ta ut nån som röjer kostar. Även om det skulle vara flisfirman i granngården som röjer och använder det röjda. Tror ändå att det kostar. Det finns bestämmelser i skogsvårdslagen när det gäller kantzoner vid plantering av skog men de är inte tillämpliga för redan existerande skog som jag kommer ihåg.

 • För att ta åkermark ur produktion krävs tillstånd enligt miljöbalken men det brukar alltid ges utom för särskilt skyddade områden.
 • Du kan höra med lst, det är de som handlägger sådana frågor, ha du tur kan de kanske hjälpa till.
 • Störst chans skulle jag tro att du har med åtkomst till diket där det behövs en öppen zon intill för att komma åt med maskiner.

Ingår det i ett dikningsföretag finns det också stadgar gällande rensning och växtlighet som skall följas. Lst har för en del län dikningsföretagen tillgängliga för nedladdning. Som sagt – det kanske finns en gråzon där. Det är åker. Men för 30-40-talet år sedan var det modernt att plantera salix i det här trakterna och då planterades det på den här åkern, som med sin ena sida är min tomtgräns.

 • Diket är åkergränsen mot min tomt.
 • Det finns en lantmäteriförrättning från 50-talet där det beskrivs ett dike.
 • Diket är alltså ett mindre dike mellan fastigheter och inget samfällt.
 • Diket har ingen funktion för avrinning utan är sannolikt bara en gräns.
 • Jag vill återställa det för att få en klar gräns och inte behöva gå och peka på rör i mark för att hävda tomtgräns.

Tror inte du har någon laglig möjlighet, utan du är beroende av grannens välvilja. Erbjud dig att betala röjningen för den yta du vill ha rensad om du är angelägen om åtgärden. Just det. Den här har inte skördats på typ 30 år? Så frågan är om det kan betraktas som ”odling”.

Det får bli samtal till länsstyrelsen imorgon. Jag vill inte börja diskutera detta innan jag vet vad som faktiskt gäller. Personen som äger det bor långt bort. Han ärvde en jordbruksfastighet av en gammal släkting och har inte skött vare sig jord eller byggnader och är inte speciellt sugen på att göra något som kostar pengar.

Ta ut nån som röjer kostar. Även om det skulle vara flisfirman i granngården som röjer och använder det röjda. Tror ändå att det kostar. En ren gissning är att grannen inte anmält ändrad markanvändning utan bara lämnat odlingen utan skötsel. Jag skrev tillstånd men numera är det bara en anmälan till lst som krävs fast de har möjlighet att besluta om förbud om naturmiljön påverkas.

 1. Tror tyvärr att det är väldigt sällan de går in med ett förbud men samrådet mellan markägare och lst kan ibland räcka för att lösa det på ett bra sätt.
 2. Det är 12 kap.9 § Miljöbalken som är aktuell i så fall.
 3. Senast ändrad: 13 Mar 2016 Är det ett område som omfattas av något fornlämningsskydd eller av riksintresse för kulturmiljövården eller naturskydd kan det finnas en chans dock.

Kartor finns på länsstyrelsens hemsida och via Riksantivarieämbetets ”fornsök”. Även 12 kap.6 § MB kan vara tillämplig när det gäller energiskog på åkermark, plus ett antal andra när det gäller fornlämningar och riksintresseområden. : Fritid – Avstånd till tomtgräns?

Hur långt från tomtgräns får man plantera träd?

Placering av häck – För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

See also:  Hur TTt Plantera äPpelträD?

Får man plantera gran?

Hösten är en bra tid för plantering av granplantor. Plantorna är då stadigare och lättare att hantera. På hösten behöver plantorna också mindre vatten eftersom växtperiod har upphört och plantorna får fukt ur marken. Våren är ofta en bråd tid beträffande åker- och trädgårdsarbeten. Brännved ska också huggas. Man glömmer lätt att plantering också kan utföras på hösten. Höstplantering är plantering som utförs i augusti–september. Gran kan planteras ända fram till mitten av september, björkplantor till utgången av augusti.

Får man gräva upp träd i skogen?

– Man får inte gräva upp växter, plantor, lökar, rötter med mera eller annars genomföra sin plockning på ett sådant sätt att växten skadas. Det är inte tillåtet att dra upp växter med rötterna utan lov från markägaren. Det är endast tillåtet att ta de delar av växten som kan återbildas, till exempel bären.

Får man gräva i skogen?

Camping – Efter en härlig vandring i solen eller kanske en kämpig dag i regnet är det få saker som känns så skönt som att slå upp ett läger att vila i. Generellt brukar tältning vara tillåtet något dygn så länge du befinner dig utom syn- och höravstånd från bostäder. Det är inte tillåtet att gräva, bygga eller på annat sätt förändra naturen i syfte att förbättra tältplatsen. Läs mer:

Hur tätt ska gran stå?

När ska jag gallra? – I yngre skog är det viktigt att gallra i rätt tid. Väntar du några år för länge med den första gallringen kan träden ha växt sig långa och klena. Det ökar risken för snö- och stormskador. Äldre skog ska du normalt inte gallra alls. Det finns flera sätt att avgöra när det är dags att gallra:

De flesta skogsbruksplaner anger vilka bestånd du bör gallra de närmsta åren och när. En gallringsmall och mätningar i beståndet visar när det blivit så tätt att det är dags att gallra. Om förhållandet mellan trädens höjd och deras medelavstånd överstiger en viss nivå är det dags att gallra. En tumregel i jämna gran- och tallbestånd är då trädhöjden är större än sex gånger medelavståndet mellan träden. Om den gröna delen av trädkronorna blivit alltför ”upphissade” på grund av trängsel är det hög tid att gallra. Grönkronorna bör vara minst hälften av trädlängden i tall och lövträd och minst två tredjedelar hos gran. När trädkronorna brett ut sig så att de tar i varandra bör du gallra beståndet.

Är gran ett träd?

Granen är Sveriges vanligaste träd och trivs på bördig, kalkrik mark med god tillgång på vatten. Efterson granen kan växa i svagt ljus konkurrerar den lätt ut andra träd. Därför präglas våra skogar av gran. En fullväxt gran sträcker sig omkring 45 meter över marken.

Hur mycket skog får man avverka utan tillstånd?

Som skogsägare är du skyldig att anmäla avverkning till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan avverkningen påbörjas om området är minst 0,5 hektar. De sex veckor ger oss på Skogsstyrelsen möjlighet att kontrollera att reglerna i lagstiftningen följs och om det finns något som behöver skyddas inom området.

Hur många träd krävs det för att det ska vara en skog?

För andra betydelser, se Skog (olika betydelser), Bokskog i Schleswig-Holstein, Tyskland, Regnskog i Senegal, En skog är ett större trädbevuxet område. Skogar är viktiga för människor, djur och livet på jorden. Till skogen räknas såväl träden och undervegetationen liksom andra organismer som har anknytning till träden och marken. Begreppet skog är synnerligen svårdefinierat.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations definition av skog är ofta citerad. Enligt den definitionen betraktas ett område som skog om det är större än 5 000 kvadratmeter, innefattar träd som är högre än fem meter och om trädkronorna tillsammans täcker minst tio procent av arealen, Det primära syftet med marken ska dessutom inte vara att odla den.

Definitionen ändrades mellan 1990 och 2000, varvid mycket större arealer kom att räknas som skog. Kalhyggen i området som tillfälligt står utan träd inräknas i skogen. De största skogsområdena på jorden utgörs idag av de tropiska regnskogarna, och tajgan i de tempererade regionerna.

 • I varje klimatzon krävs ett särskilt mått av nederbörd, nödvändig för skogens existens.
 • Annars går växtligheten över till savann, tundra eller öken,
 • Skogar är mycket komplexa ekosystem,
 • Tillsammans med oceanerna har de stort inflytande på klimatet på jorden.
 • Skogar tar upp och binder stora mängder koldioxid och produktionen av syre är en viktig förutsättning för djurens existens.

Skogen har också en viktig ekonomisk betydelse för människan. Skogsbruk bedrivs över hela världen och den skogliga kunskapen sammanfattas i begreppet skogsvetenskap, Människan förstör och hotar livet i många skogar. På så vis hotar mänskligheten sin egen existens.

Får man plocka äpplen i skogen?

Har du problem med människor som vill palla äpplen från din tomt? Hur NRa TomtgräNs FåR Man Plantera Skog Vad gäller egentligen enligt allemansrätten? Har du ett äppelträd på tomten vet du att träden oftast ger frukt i överflöd. Det leder till att många brukar annonsera i sociala medier om att andra får komma förbi och plocka äpplen hos dem. Det finns också en del människor som självmant går in på andras tomter för att palla äpplen och hänvisar då till,

 • Enligt allemansrätten får vi ”gå över annans mark och tillfälligt uppehålla oss där”.
 • Men hur är det egentligen med frukten som växer där? Får vem som helst plocka från ditt äppelträd? Faktum är att det är ett vanligt missförstånd att vem som helst får gå in på någon annans tomt och börja palla äpplen.

Enligt allemansrätten får du plocka bär och svamp som växer i skog och mark. Du får också plocka frön, nötter och kottar från marken. Men äpplena som växer på ditt äppelträd räknas som din egendom. Därför får inte vem som helst komma in och plocka dina äpplen.

 1. Det gäller både de äpplen som växer på trädet och som ligger på marken.
 2. Skulle ditt träd växa så att vissa grenar går ut över grannens tomt har grannen rätt att kapa av de grenarna så länge det inte skadar trädet.
 3. Din granne får också plocka de äpplen som faller ner på hens tomt.
 4. När äpplena faller ner på grannens tomt räknas de nämligen som grannens egendom.

Det är bara när de sitter kvar på trädet eller har fallit ner på din tomt som äpplena räknas som dina. Vissa kommuner odlar äppelträd på kommunens mark. De träden räknas då som odlade äpplen. Frukt och bär som är uppenbart odlade får du inte plocka av. Många kommuner brukar dock annonsera att invånarna får plocka frukten så länge man ser till att det finns kvar frukt åt andra som också vill plocka.

Får man ta blåbärsris i skogen?

Inte störa, inte förstöra – Allemansrättens grundregel är inte störa, inte förstöra. Du får alltså inte bryta grenar från träd eller buskar. Du får inte heller gräva upp växter, plantor, lökar eller rötter för att ta hem dem. Då skador du växterna. Det kan vara lockande att plocka hem blåbärsris, men om du betänker att det tar femton år för en blåbärsplanta att nå full storlek är det bättre att avstå.

See also:  Hur Ofta Ska Man Plantera Om KrukvXter?

Får man plocka trä i skogen?

Allemansrätt och allemansvett – Den svenska naturen står öppen för oss alla – du kan njuta av dofter, fågelsång, blommande ängar och skogens tysta ro. MEN! Du måste vara varsam mot naturen och du måste visa hänsyn mot både människor och djur. Inte störa – inte förstöra, det är huvudregeln i allemansrätten.

 1. Den tillåter inte vad som helst.
 2. Läs här vad som gäller.
 3. Respektera hemfriden Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark.
 4. Men du måste respektera hemfriden och får inte passera över eller vistas på privat tomt.

”Tomt” – som inte alltid är inhägnad – är området närmast boningshuset. Där har de boende rätt att få vara i fred. Om insynen är fri måste du hålla dig på rejält avstånd så att du inte stör. Din vistelse i naturen får inte heller medföra att markägaren hindras i sin verksamhet.

 1. Du som rider måste vara extra försiktig.
 2. Risken för markskador är stor, särskilt när man rider i grupp.
 3. Rid inte i markerade motionsspår och skidspår, på vandringsleder eller över mjuka och ömtåliga marker.
 4. Också terrängcykling medför risk för markskador och kräver extra försiktighet.
 5. Du får passera genom inhägnad betesmark och liknande bara du inte skadar stängsel eller stör boskapen.

Stäng grindarna efter dig så att boskap inte kommer lös. Inga motorfordon i terrängen Det finns ingen ”motoriserad allemansrätt”. Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Det är inte heller tillåtet att köra in med motordrivna fordon på enskilda vägar som är avstängda för obehörig motortrafik.

 • Sådant förbud ska vara utmärkt med vägmärke eller på annat tydligt sätt.
 • Du kan parkera omedelbart intill vägen om du inte bryter mot några trafikregler, skadar marken eller stör markägaren.
 • Men stå inte så att du hindrar någon annan att komma fram eller är en fara för trafiken.
 • Camping Övernatta i första hand på iordningställda lägerplatser.

Där finns eldstad, sopkärl och torrtoalett. Välj annars en plats där du inte riskerar att störa folk som bor i närheten. Längre än någon enstaka natt bör du inte stanna på samma plats utan lov från markägaren. Kommer ni i en större grupp är det bäst att fråga om lov, även om ni bara tänkt stanna en enda natt.

Kravet på hänsyn är ännu större vid fri camping med husvagn eller husbil. Sådan camping begränsas för övrigt av terrängkörningslagen. Toalettbesök Använd lägerplatsernas toaletter om det finns. Gräv annars en liten grop och täck över ordentligt. Ha därför alltid med en liten spade när du är ute på en längre tur i naturen.

Bad och båt Du får gå i land, tillfälligt förtöja din båt och bada nästan överallt, utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud, t.ex. till skydd för fåglar eller sälar. Annars gäller samma hänsynsregler som vid camping. Du får förtöja tillfälligt vid annans brygga förutsatt att det inte hindrar ägaren.

Är du tveksam, kontakta markägaren. Du får färdas med båt på havet och i sjöar och vattendrag. Observera att det kan finnas särskilda förbud, t.ex. fartbegränsning och tillträdesförbud. Kravet på hänsyn är extra stort för dig som färdas med motorbåt. Vattenskoter får köras endast i områden som länsstyrelsen har beslutat om.

Länsstyrelsen kan ge närmare besked. Ta med skräpet Lämna lägerplatsen utan spår. Ta med allt skräp, också det allra minsta. Tänk på att många kommer efter dig. Lite skräp från var och en blir mycket med tiden. Lägg inga soppåsar invid överfulla sopkärl. Då sprider djuren omkring skärpet.

 • Ta i stället med dina sopor tills du kan bli av med dem på ett riktigt sätt.
 • All nedskräpning utomhus är förbjuden.
 • Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur, och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig.
 • Blommor och bär Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd.

Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd. Däremot får du plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är så sällsynta att det finns risk för att de ska utrotas. Sådana blommor är fridlysta och får inte plockas.

 1. Från länsstyrelsen kan du få information om fridlysta växter.
 2. Orkidéer är fridlysta i hela landet.
 3. Hund Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars-20 augusti får den inte springa lös i skog och mark.
 4. Då är djurlivet som känsligast, och även den fredligaste lilla sällskapshund kan ställa till med stor skada genom sin blotta närvaro.

Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet. Jakt och fiske Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Men du får fiska fritt med spö och andra handredskap i våra fem största sjöar, d.v.s.

Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön, samt längs kusterna. Undantaget är laxfiske vid Norrlandskusten. I alla andra vatten krävs tillstånd, t.ex. fiskekort. Ta alltid reda på vilka regler som gäller där du vill fiska! Lämna aldrig linor och krokar i naturen – de kan bli dödsfällor för djuren.

Du måste lämna djurens ungar och bon i fred och får t.ex. inte ta fågelägg. Det räknas som jakt. Vissa i jaktlagen angivna däggdjur och fåglar får jagas, medan övriga är fredade.

Vad får man ta i skogen?

Allemansrätt och allemansvett – Den svenska naturen står öppen för oss alla – du kan njuta av dofter, fågelsång, blommande ängar och skogens tysta ro. MEN! Du måste vara varsam mot naturen och du måste visa hänsyn mot både människor och djur. Inte störa – inte förstöra, det är huvudregeln i allemansrätten.

Den tillåter inte vad som helst. Läs här vad som gäller. Respektera hemfriden Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Men du måste respektera hemfriden och får inte passera över eller vistas på privat tomt.

”Tomt” – som inte alltid är inhägnad – är området närmast boningshuset. Där har de boende rätt att få vara i fred. Om insynen är fri måste du hålla dig på rejält avstånd så att du inte stör. Din vistelse i naturen får inte heller medföra att markägaren hindras i sin verksamhet.

 • Du som rider måste vara extra försiktig.
 • Risken för markskador är stor, särskilt när man rider i grupp.
 • Rid inte i markerade motionsspår och skidspår, på vandringsleder eller över mjuka och ömtåliga marker.
 • Också terrängcykling medför risk för markskador och kräver extra försiktighet.
 • Du får passera genom inhägnad betesmark och liknande bara du inte skadar stängsel eller stör boskapen.
See also:  NR Kan Man Plantera Ut Popcorn GräS?

Stäng grindarna efter dig så att boskap inte kommer lös. Inga motorfordon i terrängen Det finns ingen ”motoriserad allemansrätt”. Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Det är inte heller tillåtet att köra in med motordrivna fordon på enskilda vägar som är avstängda för obehörig motortrafik.

 • Sådant förbud ska vara utmärkt med vägmärke eller på annat tydligt sätt.
 • Du kan parkera omedelbart intill vägen om du inte bryter mot några trafikregler, skadar marken eller stör markägaren.
 • Men stå inte så att du hindrar någon annan att komma fram eller är en fara för trafiken.
 • Camping Övernatta i första hand på iordningställda lägerplatser.

Där finns eldstad, sopkärl och torrtoalett. Välj annars en plats där du inte riskerar att störa folk som bor i närheten. Längre än någon enstaka natt bör du inte stanna på samma plats utan lov från markägaren. Kommer ni i en större grupp är det bäst att fråga om lov, även om ni bara tänkt stanna en enda natt.

Kravet på hänsyn är ännu större vid fri camping med husvagn eller husbil. Sådan camping begränsas för övrigt av terrängkörningslagen. Toalettbesök Använd lägerplatsernas toaletter om det finns. Gräv annars en liten grop och täck över ordentligt. Ha därför alltid med en liten spade när du är ute på en längre tur i naturen.

Bad och båt Du får gå i land, tillfälligt förtöja din båt och bada nästan överallt, utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud, t.ex. till skydd för fåglar eller sälar. Annars gäller samma hänsynsregler som vid camping. Du får förtöja tillfälligt vid annans brygga förutsatt att det inte hindrar ägaren.

 • Är du tveksam, kontakta markägaren.
 • Du får färdas med båt på havet och i sjöar och vattendrag.
 • Observera att det kan finnas särskilda förbud, t.ex.
 • Fartbegränsning och tillträdesförbud.
 • Ravet på hänsyn är extra stort för dig som färdas med motorbåt.
 • Vattenskoter får köras endast i områden som länsstyrelsen har beslutat om.

Länsstyrelsen kan ge närmare besked. Ta med skräpet Lämna lägerplatsen utan spår. Ta med allt skräp, också det allra minsta. Tänk på att många kommer efter dig. Lite skräp från var och en blir mycket med tiden. Lägg inga soppåsar invid överfulla sopkärl. Då sprider djuren omkring skärpet.

 1. Ta i stället med dina sopor tills du kan bli av med dem på ett riktigt sätt.
 2. All nedskräpning utomhus är förbjuden.
 3. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur, och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig.
 4. Blommor och bär Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd.

Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd. Däremot får du plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är så sällsynta att det finns risk för att de ska utrotas. Sådana blommor är fridlysta och får inte plockas.

Från länsstyrelsen kan du få information om fridlysta växter. Orkidéer är fridlysta i hela landet. Hund Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars-20 augusti får den inte springa lös i skog och mark. Då är djurlivet som känsligast, och även den fredligaste lilla sällskapshund kan ställa till med stor skada genom sin blotta närvaro.

Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet. Jakt och fiske Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Men du får fiska fritt med spö och andra handredskap i våra fem största sjöar, d.v.s.

Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön, samt längs kusterna. Undantaget är laxfiske vid Norrlandskusten. I alla andra vatten krävs tillstånd, t.ex. fiskekort. Ta alltid reda på vilka regler som gäller där du vill fiska! Lämna aldrig linor och krokar i naturen – de kan bli dödsfällor för djuren.

Du måste lämna djurens ungar och bon i fred och får t.ex. inte ta fågelägg. Det räknas som jakt. Vissa i jaktlagen angivna däggdjur och fåglar får jagas, medan övriga är fredade.

Vad får man ut av skogen?

Skogen erbjuder unika livsmiljöer för djur och växter, den ger oss bär och svamp, är en viktig källa till förnybara råvaror och är värdefull för friluftsliv och rekreation. Skogen ger även möjlighet till inkomster genom jakt, fiske och naturturism.

Får man ta jord i skogen?

Hur NRa TomtgräNs FåR Man Plantera Skog – Ska du ta upp torv, grus eller matjord för husbehov eller kommersiellt bruk är det olika lagrum som gäller kring vad och hur du får göra, berättar Maria Hedqvist, fastighetschef på Holmen Skog. Än mer komplicerat blir det för den som vill bryta mineraler.

Jakten på mineraler lockar ändå många att undersöka vad som döljer sig i berggrunden. Företag och enskilda personer kan ansöka om tillstånd för prospektering på annans mark och markägaren har då rätt till ersättning för intrånget. Sverige har en unik berggrund med stor potential att utvinna värdefulla mineraler.

Sedan millennieskiftet beviljas mellan 150-200 undersökningstillstånd per år i landet. Det ger ensamrätt att under tre år kartlägga och undersöka vad som finns i berggrunden. Bara ett fåtal sådana tillstånd leder till en så kallad bearbetningskoncession.

Innan en brytning kan ske prövas tillstånd i flera steg; undersökningstillstånd beviljas av Bergsstaten enligt minerallagen, bearbetningskoncession beviljas av Bergsstaten enligt minerallagen och miljöbalken, miljötillstånd beviljas av mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken, markanvisning beviljas av Bergsstaten och slutligen beviljar berörd kommun bygg- och marklov.

– Det är en lång och dyr process att bryta en eventuell fyndighet. Metallerna behövs men vi har en miljölagstiftning i Sverige som är till för att skydda miljön och därför prövas frågan i flera steg och av flera instanser, säger Maria Hedqvist. På Holmens markinnehav finns för närvarande ungefär 100 undersökningstillstånd, men ingen gruva.

 • Sverige har ett öppet geologiskt arkiv så att även utländska företag kan ta del av kartläggningen av svensk berggrund och själva söka och utvinna fyndigheter.
 • Maria Hedqvist tycker inte att skogsägare ska vara rädda om någon beviljats undersökningstillstånd på deras mark.
 • Nej, fortsätt som planerat med ditt skogsbruk.

Låt inte ett undersökningstillstånd lägga en död hand över skogsskötseln. Ofta utförs provtagning genom att små borrhål görs som inte innebär någon belastning på skogsbruket, säger hon. Det är mycket sällan en brytning blir aktuell och då har markägaren rätt till en mineralersättning.