Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

Hur NRa VäGen FåR Man Plantera HäCk?

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Några enkla åtgärder kan rädda liv. Illustration: Sofia Magnusson Vid din utfart bör dina växter inte vara högre än 80 centimeter från gatans nivå. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter längs gatan/gångbanan och 2,5 meter in på din utfart från den punkt där din utfart möter gatan/gångbanan. Illustration: Sofia Magnusson Om din tomt ligger intill en korsning mellan två gator (gång- och cykelväg och/eller gata) bör dina växter inte vara högre än 80 centimeter från gatans nivå. Sikten ska vara fri minst 10 meter åt vardera hållet i korsningen. Illustration: Sofia Magnusson Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om dina buskar eller träd sträcker sig ut över gatan eller gångbanan bör det finnas fri höjd för trafikanter;

Minst 2,5 meter över gångbanaMinst 3,2 meter över cykelväg ochMinst 4,6 meter över körbana

Illustration: Sofia Magnusson Redan när du planterar är det viktigt att du föreställer dig trädens och buskarnas utbredning i framtiden så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen. Stora buskar och träd bör placeras minst två meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns. Illustration: Sofia Magnusson

Små barn syns inte om din häck är för hög eller om ditt staket, plank eller mur är för högt.Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ner över gångbanan.Räddningspersonal behöver snabbt hitta rätt. Se till att grenar inte skymmer gatuskyltar.Trafikfara kan uppstå om trafikskyltar, till exempel stoppskyltar, inte syns ordentligt.

Hur nära vägen får man plantera en häck?

Placering av häck – För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

Vad gäller vid plantering av häck?

Vattna – Den nyplanterade häcken behöver vattnas igenom ordentligt vid planteringen och sedan en gång i veckan under den första sommaren. Sedan räcker det med att man vattnar vid torka. Planterar du på hösten, vattnar du igenom vid plantering för att sedan titta till häcken en gång i veckan.

Oftast är hösten ganska fuktig vilket gör att behovet av att vattna minskar men om det blir en torr höst måste man hålla lite koll på häcken. Det är viktigt att vattna rejält när du vattnar så att vattnet når ner till rötterna. Häcken kan inte bilda nya rötter om det är torrt. Det kan också vara bra att ha i åtanke att en regnskur ofta bara fuktar det översta lagret jord och inte når ner till rötterna.

Om du är osäker om du vattnat tillräckligt ta en spade och gräv upp en tuva, det syns tydligt hur långt ner vattnet nått.

Måste man fråga grannen om häck?

Hejsan, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga behöver vi titta i 3 kapitlet i Jordabalken (JB), Hänsyn mellan grannar När det gäller förhållandet mellan grannar ska skälig hänsyn visas gentemot varandra ( 3 kap.1 § JB ).

Underlåtenhet att klippa ner en häck som ligger på gränsen mellan två fastigheter har exempelvis av Högsta domstolen ansetts innebära att hänsynsplikten brutits mot. Vad behöver ni som grannar tåla? Regeln i 3 kap 1 § JB innebär att en intresseavvägning ska göras. Bara sådana åtgärder som skäligen bör tålas är okej för grannen att utföra.

See also:  Plantera Om KrukvXter Vilken Jord?

Att plantera en häck intill en tomtgräns är mycket vanligt och något som får anses vara rimligt att tåla som granne. Att hindra grannen från att sätta upp en häck på sin tomt är således mycket svårt. Det ni däremot kan kräva är att grannen ska sköta häcken på så sätt att skälig hänsyn visas mot er som grannar ( 3 kap 1 § JB ).

Skulle häcken börja växa in på er fastighet och det innebär en olägenhet för er, har ni rätt att ta bort den del som vuxit in på er fastighet ( 3 kap.2 § första stycket JB), Skulle det medföra skada av betydelse för grannen att ni avlägsnar grenar etc. ska grannen först ges tillfälle att själv utföra åtgärden (3 kap.2 § första stycket JB ).

Det kan därför vara bäst att innan ni tar bort eventuella grenar eller liknande pratar med grannen. Sammanfattning Ni kan kräva att grannen visar hänsyn gentemot er i fråga om häcken. Växer den över på er sida och det medför olägenhet för er har ni rätt att avlägsna denna del.

Hur nära får man bygga privat väg?

Säkerhetsavstånd vid byggande intill väg Du är här: För objekt som inte ligger inom detaljplan och som inte kräver bygglov gäller enligt väglagen en tillståndspliktig zon på minst tolv meter från en väg. Inom detta område ska om möjligt inte finnas byggnader eller andra anordningar som kan äventyra trafiksäkerheten (se figur). Hur NRa VäGen FåR Man Plantera HäCk Det är naturligtvis lika viktigt att ta hänsyn till trafiksäkerheten inom detaljplan och för objekt utanför detaljplan som kräver bygglov. Då detaljplanen upprättas ska kommunen samråda med Trafikverket så att tillräcklig hänsyn till trafiksäkerheten tas inom den tillståndspliktiga zonen.

Detsamma gäller vid bygglov. Läs mer om tillståndspliktig zon i Väglagen, se rubrik nedan. ”Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas andra sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten.

Länsstyrelsen kan, om det är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet ökas, dock högst till 50 meter. Vid korsning i samma plan mellan en allmän väg och en

 1. annan allmän väg,
 2. enskild väg som i större utsträckning används av allmänheten för trafik,
 3. järnväg,
 4. spårväg,

får inte utan länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas andra sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Tillstånd krävs inte för åtgärder som skall utföras utanför i första stycket angivet område och utanför de räta sammanbindningslinjerna mellan punkter, som är belägna i de korsande vägarnas mittlinjer 75 meter från korsningen.

I samband med tillstånd får länsstyrelsen meddela de föreskrifter som behövs. Bestämmelserna i första och andra styckena om krav på tillstånd av länsstyrelsen gäller inte inom områden med detaljplan. De gäller inte heller för åtgärder som kräver bygglov. Lag (1987:459).” Vägens sidoområde behöver utformas så att risken för svåra personskador vid avkörningsolyckor förebyggs.

Normalt ska det finnas en så kallad säkerhetszon längs vägen, en zon med jämnt underlag, flack lutning och fri från oeftergivliga hinder (högre än 0,1 m ovan marknivån), stup och djupt vatten (≥ 0,5 m). Säkerhetszonens bredd är beroende av högsta tillåten hastighet och trafikflöde.

Hänsyn behöver också tas till vägens kurvatur (ytter- eller innerkurva) och vägens höjdläge i förhållande till omgivningen. I vissa fall kan vägräcke ersätta säkerhetszonen. Utanför räcket behövs dock ett utrymme för att säkerställa räckets funktion vid en påkörning. Säkerhetszonen ska alltid beaktas och värnas i detaljplanen.

Det finns också andra skäl till att det behövs ett fritt utrymme längs vägar, bland annat för snöupplag och för att få plats med vägmärken och belysning. Tabellerna nedan visar ungefärliga mått på säkerhetszonens bredd för vägar med flack släntutformning genom tätort. Hur NRa VäGen FåR Man Plantera HäCk Sidoområden längs motorvägar i tätort. Hur NRa VäGen FåR Man Plantera HäCk Sidoområdesutformning för övergripande huvudväg/tätortsgenomfart.

See also:  Hur Djupt Kan Man Plantera Tomatplantor?

Hur nära en tomtgräns får man bygga en väg?

Vid större vägar kan det byggfria avståndet vara större, om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Avståndet kan vara 30 meter eller 50 meter från vägområdet. Kontakta oss för mer information om vilket avstånd som gäller för den väg du tänker bygga vid.

Vem är ansvarig för Häcken?

Fastighetsägarens ansvar – Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna tomten samt att inte staket eller andra konstruktioner skymmer sikten. Om det händer en olycka på grund av att du till exempel inte klippt din trädgårdshäck, kan det innebära att du hålls ansvarig om en olycka inträffar. Så här säger Plan- och bygglagen:

 • En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
 • Du som fastighetsägare har även ansvar att klippa trädgrenar och buskar som växer runt en lycktstolpe eller stolplucka ifall de förhindrar ljus från att belysa gatan eller försvårar att öppna stolpluckan.
 • Det gäller alla fastighetsägare, från privata villaägare, till hyresbolag och bostadsrättsföreningar.

Måste man ha bygglov för att sätta häck?

För att plantera en häck behöver du inget bygglov.

Får man plantera häck?

Häckar kan kategoriseras på olika sätt. Å ena sidan finns det häckar som behöver klippas regelbundet och häckar som kan växa utan underhåll. Å andra sidan finns det lövfällande och städsegröna häckar. Olika sorters häckar kräver olika skötsel, men oavsett vilken sort du väljer kan alla planteras på ungefär samma sätt.

 • Du kan plantera din häck från september till omkring slutet av oktober.
 • Då hinner rötterna rota sig i den varma jorden innan den första frosten.
 • Häckar ska helst inte planteras på sommaren eftersom mycket fukt avdunstar från blad och barr under den här perioden.
 • Om du ändå skulle bestämma dig för att plantera din häck under slutet av våren eller sommaren är det viktigt att tänka på att det krävs en hel del skötsel om det är varmt och inte mycket nederbörd.
See also:  NR Plantera VäXter Utomhus?

Du behöver i så fall alltså vattna regelbundet för att inte växterna ska torka ut.

Får man sätta upp vägbom på privat väg?

Får sätta upp vägbom utan tillstånd En enskild väg som man inte får statsbidrag för kan man stänga av för motorfordonstrafik. I Sverige finns cirka 43 000 mil enskilda vägar, 7 600 mil av dessa får statsbidrag. – Vill man ha en bom över vägen så kan man sätta upp det.

 • Den rättigheten har man som ägare av vägen, säger Leif Kronqvist, REV, Riksförbundet enskilda vägar.
 • Ett alternativ kan vara att sätta upp en skylt om att motortrafik är förbjuden.
 • Till motortrafik hör även mopeder, skotrar, fyrhjulingar – Det är relativt vanligt på vägar utan statsbidrag.
 • Något tillstånd för att sätta upp en bom eller skylt behöver man inte, säger Leif Kronqvist.

Om markägaren bestämmer sig för ett förbud ska detta skyltas med vägmärke eller på annat sätt, det går bra även med en hemmagjord skylt. : Får sätta upp vägbom utan tillstånd

Får man sätta upp skylt privat väg?

Eftersom markägare inte ska behöva bekosta underhåll av sina enskilda vägar på grund av slitage från utomstående trafik får vägens ägare själv bestämma om trafik med motorfordon ska förbjudas. Om markägaren bestämmer sig för ett förbud ska detta skyltas med vägmärke eller på annat tydligt sätt.

Vad är skillnaden mellan enskild väg och privat väg?

Bestämmelser för enskild väg och privat väg – Det är tillåtet att köra på enskild väg om inget annat anges. Enskilda vägar saknar ibland vägmärken och vägstandarden är i allmänhet låg på dessa vägar. Väglagen gör ingen skillnad på privat eller enskild väg. Exempelvis en texttavla med frasen ”privat väg” utan kombination med ett vägmärke säger inget om vad som gäller för motorfordonstrafik.

Hur nära vägen får man ha en carport?

Carport med bygglov – Vill du bygga en carport i direkt anslutning till huset? Eller har du tänkt att bygga den nära en allmän väg, eller stranden? Då behöver du ansöka om bygglov. Detsamma gäller om du vill bygga carporten närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Hur hög får en häck vara vid en vägkorsning?

Du som har hörntomt – Om din tomt ligger intill en gata eller gång- och cykelväg får dina växter inte vara högre än 80 centimeter. Det gäller 10 meter åt varje håll från korsningen. Vid korsning ska häcken vara högst 80 centimeter.

Vad är det för regler gällande Tomtgränser?

Det är viktigt att hitta gränserna Gränserna bestämmer fastighetens omfattning på marken och vad man äger. Att veta gränsens läge och vad man får och inte får göra med den eller nära den är viktigt vid till exempel fastighetsköp, bygglov, skogsavverkning, jakt, fiske, uppsättning av staket och plantering av häckar.