Heliga Koranen

Ordförråd, Skrifter, Tolkning

Hur NRa TomtgräNs FåR Man Plantera TräD?

Placering av häck – För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

Får man plantera träd var man vill?

Svar – Hej Rolf! Generellt har en markägare rätt att bruka sin mark på det vis han själv vill. Skulle plantering ske så pass nära fastighetsgränsen att grenar och rötter går över fastighetsgränsen in på annans mark har grannmarkägaren möjlighet att kapa av dessa om de skapar olägenhet.

Fastighetsägaren har dock rätt att på egen hand beredas möjlighet att åtgärda rötter och grenar som växer över fastighetsgränsen. I Skogsstyrelsen föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen anges att skogsplantering på f.d. jordbruksmark som ska omvandlas till skogsmark bör en skyddszon b.la. utmed bebyggelse lämnas oplanterad eller planteras med lövträd.

Skyddszonens bredd finns inte angiven men en rimlig tolkning kan vara ca 10 m. Om planteringen sker på tidigare skogsmark finns inte motsvarande regler, föreskrifter eller allmänna råd. : Kan en skogsägare plantera ny skog ända fram till tomtgränsen till en privat tomt?

Hur nära tomtgränsen får man fälla träd?

Fällande av träd på trädgårds tomtgräns Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns faktiskt en bestämmelse i 3:2 Jordabalken (se https://lagen.nu/1970:994#K3P2S1) som handlar om just träd och växtlighet som befinner sig på gränsen mellan två fastigheter.

Där framgår det att om rot eller gren tränger in på fastighet från område intill denna och medför olägenhet för fastighetens ägare, får denne ta bort roten eller grenen. Om borttagandet kan antas innebära skada för områdets ägare ska denne däremot själv beredas tillfälle att utföra åtgärden. Anledningen till att det i lagtexten endast nämns orden rot och gren har sin naturliga förklaring i att ingrepp i stammen innebär en betydande risk för att hela trädet dör.

Det framkommer även ett krav på att den rot eller gren som tränger in på en fastighet medför olägenhet för fastighetsägaren. Kraven är dock inte särskilt högt ställda i just trädgårdar, och förutsatt att det inte framstår som helt orimligt så räcker det att fastighetsägaren anser att det medför olägenhet för att kravet ska vara uppfyllt.

 1. Slutligen så framgår det att ägaren till området därifrån trädet härstammar i första hand själv ska få möjlighet att avlägsna de rötter eller grenar som växer över gränsen, en bestämmelse som finns till för att förhindra oprofessionella ingrepp från fastighetsägare som riskerar att skada trädet.
 2. I det fall som du beskriver verkar nästan hela trädet stå på din sida av tomtgränsen.

Genom bestämmelsen i 3:2 JB är du förhindrad att ta bort 80 % av trädet (avseende stammen) utan din grannes medgivande eftersom att det med en väldigt hög sannolikhet innebär trädets död. Paragrafen ger dig däremot laglig rätt att ta bort de grenar och rötter som finns på din sida av tomtgränsen.

 1. Om du däremot får din grannes medgivande så finns det ingenting som hindrar dig från att fälla hela trädet, och då trädet till så pass stor del befinner sig på din sida om tomtgränsen så borde du ha goda möjligheter att argumentera för att det fälls.
 2. Samråd med grannen är så klart att föredra oavsett om du har lagen på din sida eller ej för att undvika dålig grannsämja.

Hoppas att detta gjorde frågan åtminstone lite klarare, och lycka till! Med vänliga hälsningar, : Fällande av träd på trädgårds tomtgräns

Får grannens träd skugga din tomt?

Grannens träd skuggar min tomt, måste han inte ta ner det? Nej, grannen är inte skyldig att ta ner trädet. Att få sin tomt skuggad eller att det faller ner löv är inte att betrakta som en olägenhet.

Får man ta bort grenar från grannens träd?

Utgångspunkten är alltså att du får klippa grenarna på grannens träd om de tränger in på din mark.

Vad får man sätta upp nära tomtgräns?

Tillbyggnader och komplementbyggnader utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse – Om din fastighet ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du i vissa fall inte bygglov om du ska göra mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader.

 1. Det beror på var din fastighet ligger.
 2. Du får också bygga helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset, men de får inte dominera över det ursprungliga huset.
 3. Murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller bygglov.
 4. Om du bygger närmare gränsen än 4,5 meter måste berörda grannar medge det.

Medgivandet bör vara skriftligt. Byggnadsnämnden kan svara på om du får göra tillbyggnader, komplementbyggnader, murar och plank utan bygglov på din fastighet och i så fall hur stora de får vara.

Vad får man göra vid tomtgränsen?

Gränserna bestämmer fastighetens omfattning på marken och vad man äger. Att veta gränsens läge och vad man får och inte får göra med den eller nära den är viktigt vid till exempel fastighetsköp, bygglov, skogsavverkning, jakt, fiske, uppsättning av staket och plantering av häckar.

Vad händer om grannens träd faller på min tomt?

Kan du såga av grannens grenar? – Våra medlemmar ringer ofta in och frågar om de får såga av grannens grenar. Grannen vägrar att fälla trädet – vad ska jag göra? – Om grenar eller rötter tränger in på din fastighet och orsakar olägenhet för dig får du ta bort dem.

Men om det finns risk för att trädet skadas måste din granne få möjlighet att själv ta bort grenen eller roten, säger Lena Rönngren. Om träd eller buskar på grannens sida av tomtgränsen orsakar besvär och du vill tvinga fram en kapning eller trimning, krävs att de störande växterna innebär en betydande olägenhet.

I så fall kan kommunen meddela föreläggande till fastighetsägaren, som kan bli tvungen att till exempel kapa grenar.

Kan jag enligt SVL 30 kräva att grannen tar bort träden?

Kan jag kräva att grannen tar ner träd? Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rättsförhållandet mellan grannar enligt jordabalken Bestämmelser om grannförhållanden återfinns i jordabalken. Där föreskrivs att varje fastighetsägare ansvarar för att vårda och bruka sin fastighet så att omgivningen inte störs.

 • Om en rot eller gren tränger in på en fastighetsägares tomt får ägaren ta bort grenen, under förutsättning att trädägaren fått tillfälle att åtgärda problemet.
 • Om ett träd skulle falla Om ett träd skulle falla från grannens tomt och skada egendom på din tomt, blir detta primärt en försäkringsfråga.

Om egendom förstörs som en följd av ett fallande träd, ska man som fastighetsägare anmäla detta till sitt försäkringsbolag inom ramen för sin villaförsäkring. Om det är grannen som har varit vållande till att trädet föll, exempelvis genom underlåtenhet att fälla ett ruttet träd, ska han/hon stå för självrisken.

För att grannen ska kunna anses ha varit vållande måste det tydligt framgå att trädet varit sjukt eller försvagat. Om man som fastighetsägare är orolig över att grannens träd ska falla bör man påtala detta för grannen och upplysa om hur ansvaret kan komma att fördelas i händelse av att trädet faller.

Att påtala detta i förväg gör också att bevisläget förbättras vid en eventuell tvist avseende om grannen var vållande eller inte. Om träden är försvagade och ruttna rekommenderar jag att dokumentera detta, exempelvis genom bilder och vittnen. Sammanfattning Sammanfattningsvis finns det ingen lagreglering som gör grannen skyldig att fälla träden på grund av att dessa skymmer solen eller för att löven från dessa faller in på din tomt.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

: Kan jag kräva att grannen tar ner träd?

Måste man ha tillstånd för att fälla träd?

När behövs marklov inom områden med områdesbestämmelser? – Ibland behöver du marklov för att schakta, fylla ut mark, fälla träd och plantera skog inom ett område med områdesbestämmelser. Det framgår i så fall av områdesbestämmelserna. Du behöver bara marklov för att schakta, fylla ut, fälla träd och plantera skog inom ett område som är avsett för bebyggelse, eller som ligger i närheten av en befintlig eller planerad anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.

Vad är straffet för att såga ner träd?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av jordabalken (JB) och brottsbalken (BrB), Inledningsvis utreder jag om det är brottsligt att såga ner en grannes träd för att sedan försöka klargöra hur mycket böter du skulle kunna få.

 1. Utgör det ett brott att såga ner en grannes träd utan lov? I 3 kap.
 2. JB regleras rättsförhållande mellan grannar.
 3. En granne får bland annat ta bort en gren eller rot som tränger in på dennes fastighet ( 3 kap.2 § JB ).
 4. Denna bestämmelse ger dock inte rätt att såga ner hela träd,
 5. Att göra detta kan, beroende på skadans omfattning och trädets värde, utgöra skadegörelse ( 12 kap.1 § BrB ) eller ringa skadegörelse ( 12 kap.2 § BrB ).

Skadegörelse innebär att någon förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt ( 12 kap.1 § BrB ). Träd utgör fast egendom och omfattas således av bestämmelsen ( 2 kap.1 § JB ). Hur mycket kan du få i böter? Hur mycket böter du skulle kunna få beror i första hand på om böter kommer att väljas som påföljd.

 • För skadegörelse är påföljden fängelse 14 dagar–2 år ( 12 kap.1 § och 26 kap.1 § 2 st.
 • BrB ) medan påföljden för ringa skadegörelse är böter eller fängelse 14 dagar–6 månader (12 kap.2 § och 26 kap.1 § 2 st. BrB ).
 • Vid påföljdsbestämningen finns dock möjlighet att underskrida straffskalan, till exempel vid förmildrande omständigheter ( 29 kap.3 § 3 st.

BrB ) Det innebär att en domstol skulle kunna döma ut böter vid skadegörelse, trots att det inte framgår av bestämmelsen. Om påföljden skulle bestämmas till böter är det troligt att dagsböter skulle väljas ( 25 kap.1 § BrB ). Dagsböter är uppbyggt så att domstolen dömer ut ett visst antal dagsböter och fastställer hur stor en sådan ska vara.

See also:  NR Plantera Om KåLplantor?

Antalet kan variera mellan 30–150 dagar, beroende på hur allvarligt brottet är ( 25 kap.2 § 1 st. BrB ). Dagsbotens storlek kan även den variera mellan 50–1000 kr. Vid bedömningen av storleken ska hänsyn tas till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt ( 25 kap.2 § 2 st.

BrB ). Det minsta bötesbeloppet är 750 kr ( 25 kap.2 § 3 st. BrB ). Det högsta möjliga bötesbeloppet är 1000 kr i 150 dagar, det vill säga 150 000 kr. Det är dock, till följd av att domstolen ska beakta många olika faktorer, svårt att säga ett exakt belopp.

Har jag rätt att klippa grannens häck?

Det här gäller vid vanliga grannproblem – Vissa problem återkommer mer än andra när det gäller relationer mellan grannar. Här är några av de vanligaste problemen – och vilka regler som gäller: Träd och buskar som skräpar ner Träd och buskar är en vanlig källa till bråk, eftersom de växer i ”gränslandet” mellan tomterna.

Om grenar och kvistar tränger in eller ramlar ner på grannens tomt får grannen ta bort dessa. Men: Grannen måste fråga först om det finns risk att åtgärden skadar trädet eller busken. Klippa häck i tomtgräns Klippning och underhåll av grannens häck får göras om det sker ”inom rimlighetens gränser”, men den som äger tomten där busken är planterad har ansvar för att sköta om den.

Om häckens grenar och rötter tar sig in på grannens tomt så får dessa tas bort, men inte om häcken skadas. Det kan vara bra med en skriftlig överenskommelse om hur en gemensam häck ska skötas. Ännu ett exempel i grannrelationen på när ett gott omdöme och respekt för varandra gäller framför tydliga regler och lagar, säger Linda Ljunggren Syding.

Grillning på balkongen Det finns ingen lag som förbjuder grillning på balkong, men de flesta hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar har egna regler för detta. Det kan till exempel handla om regler som tillåter elgrillar och att den översta balkongen (där röken inte stör andra) tillåts att grilla. Ombyggnation Om du har fått bygglov för till exempel ett lusthus på tomten, har grannarna tre veckor på sig att överklaga.

Byggnadsnämnden, som godkänner byggloven, förväntas oftast informera berörda grannar om att ett bygglov beviljats. Därefter finns möjlighet för grannarna att be byggnadsnämnden utreda om bygget skett i enlighet med beviljat bygglov. Mark/tomt Allting på din tomt har du fullständig rätt att bestämma över.

Hur nära får träd stå hus?

Björken kan hjälpa – Är det fuktigt kring huset kan det till och med vara en fördel att ha ett törstigt träd, som till exempel en björk, som hjälper till att torrlägga marken. – En ung björk kan växa dubbelt så fort om den står blött än om den står på en torrare plats, säger Harald.

 1. Har huset däremot en källare eller bottenplatta mot marken bör man se upp med träd som står nära.
 2. Det gäller särskilt där det finns avloppsledningar eller dränering.
 3. Trädet bör då helst stå så att rötternas inte når huset.
 4. Vilket avstånd behövs då i praktiken? En tumregel är att rotsystemet blir cirka 20 procent bredare än kronan på det färdigvuxna trädet.

Det gör att träd ofta behöver ett ”säkerhetsavstånd” på 5-7 meter från huset. – Men det varierar mellan olika trädslag. En ek kan till exempel breda ut sina rötter till den dubbla bredden jämfört med kronan medan en björk har kompaktare rotsystem än de flesta lövträd och kan stå lite närmare, berättar Harald.

Varför får man inte bryta grenar från träd?

Däremot är det inte tillåtet att från växande träd bryta eller såga kvistar eller grenar eller att ta bark och näver. Bryter du levande kvistar från växande träd och buskar blir det sår som kan leda till att växterna växer sämre eller ibland dör.

Får man plocka frukt som hänger utanför tomten?

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en allmän redogörelse om allemansrätten utifrån relevant lagtext och sedan en sammanfattning utifrån din situation. Regler om allemansrätten Regler om allemansrätten finns i regeringsformen (RF) och miljöbalken (MB),

Allemansrätten är grundlagsskyddad enligt 2 kap.15 § RF och innebär en generell rätt för alla att vistas i naturen. Lagen definierar inte vad allemansrätten omfattar utan den bestäms genom bland annat annan lagtext och praxis. För en markägare innebär allemansrätten att hen behöver tåla att andra uppehåller sig på ägarens mark och i viss utsträckning också nyttjar fastigheten.

Det kan exempelvis vara att någon tillfälligt slår upp ett tält för en enstaka natt, eller plockar bär och svamp. Enligt 7 kap.1 § MB ska den utnyttjar allemansrätten eller som vistas i naturen visa hänsyn och varsamhet mot naturen. Det innebär även en skyldighet att visa hänsyn mot markägaren eller annan nyttjanderättshavare, exempelvis genom att inte tillfoga större olägenheter eller ekonomisk skada genom sitt utnyttjande av allemansrätten.

 • Det kan exempelvis innefatta en skyldighet att visa respekt mot områden på markägarens fastighet som är tydligt privata.
 • Hemfridsbrott Frågor om brott regleras i brottsbalken (BrB),
 • I 4 kap.6 § BrB finns en bestämmelse om hemfridsbrott och innebär ett förbud mot att olovligen ta sig in eller stanna kvar i någon annans bostad.

Begreppet bostad innefattar även omkringliggande tomt och trädgård som hör till bostaden. I förhållande till allemansrätten är det därför viktigt att inte befinna sig för nära någon annans bostad. Det kan däremot vara svårt att veta vad som är för nära en tomt.

Enligt praxis är inte stängsel avgörande som markering för vad som är ett tillräckligt avstånd, även om det kan vara det vid mindre fastigheter. Man däremot sagt att det inte får vara så nära att man har insyn i bostaden (se rättsfallen RÅ 1991 ref.54 och RÅ 1972 s.19). Plocka blommor och bär Som ovan nämnt så säger inte lagtexten så mycket om vad allemansrätten faktiskt innebär och vad som är tillåtet och inte.

För att få vägledning kan man exempelvis läsa information från relevanta myndigheter. På Naturvårdsverkets hemsida finns utförligare beskrivet vad som gäller om man vill plocka blommor och bär på annans tomt. Sammanfattning Allemansrätten innebär en rätt för var och en att vistas i naturen, och därmed även en rätt att i viss utsträckning befinna sig på och utnyttja privat mark.

 1. Det definieras inte i lagen vad som omfattas av allemansrätten, däremot ska man visa hänsyn till såväl markägaren som till naturen.
 2. I förhållande till markägaren är det viktigt att inte vara till större olägenhet och att inte vistas för nära dennes bostad.
 3. Din situation Att plocka blommor som växer utanför annans tomt omfattas normalt av allemansrätten.

Däremot får man inte befinna sig på annans tomt och vara till större olägenhet för markägaren eller den som bor på tomten. Det anges inte i lagen hur många meter från ett staket eller mur som är tillåtet att plocka från, utan det blir en bedömning utifrån det enskilda fallet.

Får du bryta grenar och fälla träd?

Allemansrätt och allemansvett – Den svenska naturen står öppen för oss alla – du kan njuta av dofter, fågelsång, blommande ängar och skogens tysta ro. MEN! Du måste vara varsam mot naturen och du måste visa hänsyn mot både människor och djur. Inte störa – inte förstöra, det är huvudregeln i allemansrätten.

Den tillåter inte vad som helst. Läs här vad som gäller. Respektera hemfriden Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Men du måste respektera hemfriden och får inte passera över eller vistas på privat tomt.

”Tomt” – som inte alltid är inhägnad – är området närmast boningshuset. Där har de boende rätt att få vara i fred. Om insynen är fri måste du hålla dig på rejält avstånd så att du inte stör. Din vistelse i naturen får inte heller medföra att markägaren hindras i sin verksamhet.

Du som rider måste vara extra försiktig. Risken för markskador är stor, särskilt när man rider i grupp. Rid inte i markerade motionsspår och skidspår, på vandringsleder eller över mjuka och ömtåliga marker. Också terrängcykling medför risk för markskador och kräver extra försiktighet. Du får passera genom inhägnad betesmark och liknande bara du inte skadar stängsel eller stör boskapen.

Stäng grindarna efter dig så att boskap inte kommer lös. Inga motorfordon i terrängen Det finns ingen ”motoriserad allemansrätt”. Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Det är inte heller tillåtet att köra in med motordrivna fordon på enskilda vägar som är avstängda för obehörig motortrafik.

Sådant förbud ska vara utmärkt med vägmärke eller på annat tydligt sätt. Du kan parkera omedelbart intill vägen om du inte bryter mot några trafikregler, skadar marken eller stör markägaren. Men stå inte så att du hindrar någon annan att komma fram eller är en fara för trafiken. Camping Övernatta i första hand på iordningställda lägerplatser.

Där finns eldstad, sopkärl och torrtoalett. Välj annars en plats där du inte riskerar att störa folk som bor i närheten. Längre än någon enstaka natt bör du inte stanna på samma plats utan lov från markägaren. Kommer ni i en större grupp är det bäst att fråga om lov, även om ni bara tänkt stanna en enda natt.

 • Ravet på hänsyn är ännu större vid fri camping med husvagn eller husbil.
 • Sådan camping begränsas för övrigt av terrängkörningslagen.
 • Toalettbesök Använd lägerplatsernas toaletter om det finns.
 • Gräv annars en liten grop och täck över ordentligt.
 • Ha därför alltid med en liten spade när du är ute på en längre tur i naturen.

Bad och båt Du får gå i land, tillfälligt förtöja din båt och bada nästan överallt, utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud, t.ex. till skydd för fåglar eller sälar. Annars gäller samma hänsynsregler som vid camping. Du får förtöja tillfälligt vid annans brygga förutsatt att det inte hindrar ägaren.

 1. Är du tveksam, kontakta markägaren.
 2. Du får färdas med båt på havet och i sjöar och vattendrag.
 3. Observera att det kan finnas särskilda förbud, t.ex.
 4. Fartbegränsning och tillträdesförbud.
 5. Ravet på hänsyn är extra stort för dig som färdas med motorbåt.
 6. Vattenskoter får köras endast i områden som länsstyrelsen har beslutat om.
See also:  Hur Plantera TulpanlKar I Kruka?

Länsstyrelsen kan ge närmare besked. Ta med skräpet Lämna lägerplatsen utan spår. Ta med allt skräp, också det allra minsta. Tänk på att många kommer efter dig. Lite skräp från var och en blir mycket med tiden. Lägg inga soppåsar invid överfulla sopkärl. Då sprider djuren omkring skärpet.

 1. Ta i stället med dina sopor tills du kan bli av med dem på ett riktigt sätt.
 2. All nedskräpning utomhus är förbjuden.
 3. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur, och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig.
 4. Blommor och bär Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd.

Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd. Däremot får du plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är så sällsynta att det finns risk för att de ska utrotas. Sådana blommor är fridlysta och får inte plockas.

Från länsstyrelsen kan du få information om fridlysta växter. Orkidéer är fridlysta i hela landet. Hund Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars-20 augusti får den inte springa lös i skog och mark. Då är djurlivet som känsligast, och även den fredligaste lilla sällskapshund kan ställa till med stor skada genom sin blotta närvaro.

Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet. Jakt och fiske Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Men du får fiska fritt med spö och andra handredskap i våra fem största sjöar, d.v.s.

Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön, samt längs kusterna. Undantaget är laxfiske vid Norrlandskusten. I alla andra vatten krävs tillstånd, t.ex. fiskekort. Ta alltid reda på vilka regler som gäller där du vill fiska! Lämna aldrig linor och krokar i naturen – de kan bli dödsfällor för djuren.

Du måste lämna djurens ungar och bon i fred och får t.ex. inte ta fågelägg. Det räknas som jakt. Vissa i jaktlagen angivna däggdjur och fåglar får jagas, medan övriga är fredade.

Vad gäller för träd vid tomtgräns?

Placering av häck – För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

Hur nära tomtgränsen får man bygga ett trädäck?

Altanen får vara planstridig – Den bygglovsbefriade altanen får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta innebär bland annat att den får uppföras på prickmark. Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap.2 § 2 § Om annat inte särskilt anges i denna lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, ska en åtgärd som avser ett byggnadsverk, en tomt eller en allmän plats genomföras så att åtgärden inte strider mot 1.

det lov som har getts för åtgärden, eller 2. om åtgärden inte kräver lov, den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Åtgärder som avses i 9 kap.4-4 c §§ får, trots första stycket 2, strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser. En åtgärd som avses i 9 kap.4 f § får, trots första stycket 2, strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Detsamma gäller en åtgärd som avser en altan som inte kräver lov enligt 9 kap.2 §, om åtgärden 1. vidtas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus, och 2. inte vidtas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §.

 • Lag (2019:412),
 • Om det finns planbestämmelser för placering av byggnadsverk, byggnader eller altaner i detaljplan så gäller de inte för den bygglovsbefriade altanen.
 • Om planen medger att en altan får placeras närmare gränsen än 4,5 meter får en bygglovsbefriad altan trots detta inte placeras närmare än 4,5 meter från gränsen, om inte grannarna medger det.

Det beror på att avståndet på 4,5 meter är en förutsättning för lovbefrielse.

När gäller 4 5 meter från tomtgräns?

Grannars medgivande vid åtgärder som inte kräver bygglov – Om du vill bygga något närmare tomtgränsen än 4,5 meter, och bygget inte kräver bygglov, behöver du ha grannarnas medgivande. Det innebär att grannarna godkänner placeringen av ditt bygge. Medgivandet måste inte vara skriftligt, men det rekommenderas eftersom det annars inte går att bevisa.

 • Det är ditt ansvar som byggherre att prata med grannarna.
 • Här finns en blankett du kan använda när du behöver medgivande från granne.
 • Pdf, 152.5 kB.
 • Om grannarna säger nej till din åtgärd kan du välja att få saken prövad genom en ansökan om bygglov.
 • Om kommunen äger marken måste du alltid ansöka om bygglov om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Tänk på att gator ofta ägs av kommunen.

Vem äger ett träd som står mitt i tomtgräns?

Dessa träd ansvarar kommunen för – Det är ägaren till fastigheten där trädet står som ansvarar för trädet. I kartan här nedanför kan du se var kommunen är fastighetsägare. Om trädet inte står på kommunal mark kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänst för att se vem som äger marken,

Öppna kartan över kommunägd mark i ett eget fönster. Om ett träd står på eller nära gränsen mellan din fastighet eller tomträtt och kommunens mark kan du beställa en gränsutvisning för att ta reda på vem som äger trädet. Läs mer om hur du beställer en gränsutvisning. Gävle kommun har inte befogenhet att medla mellan två privata parter om trädfällning.

Vi har heller inte möjlighet att besikta eller att ta ner träd på privata fastigheter.

När behövs grannens medgivande?

I ett bygglovsärende ska berörda grannar få tillfälle att yttra sig innan beslut fattas när:

förslaget avviker från bestämmelserna i en detaljplan.man ska uppföra en ny huvudbyggnad eller större tillbyggnad utanför detaljplanelagt område. bygglov söks för ändrad användning av en byggnad (om inte ändringen är av försumbar påverkan för omgivningen).

Grannar med gemensam tomtgräns samt grannar på andra sidan mindre gator och vägar har rätt att yttra sig. Det har även kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs. Det är Bygg- och miljönämnden som ansvarar för att alla berörda hörs och att den sökta åtgärden blir beskriven för dem på ett riktigt sätt.

Vid ett grannhörande hörs alla lagfarna ägare till fastigheten, till exempel bägge makarna (de kan ju ha olika åsikter). Bygg- och miljönämnden ska ta ställning till de synpunkter som inkommit och gör sen en egen bedömning om vad som är skäligt med tanke på hur området är bebyggt i övrigt och i vilken grad bygget kan störa grannfastigheter med mera.

Det kan till exempel handla om farhågor om störningar som skuggning, brandspridning, närhet till fönster med inblick och liknande. Ett positivt yttrande från en granne innebär inte med automatik att bygglov beviljas. Grannar kan till exempel ha känt sig tvungna att säga ja.

 • Bygg- och miljönämnden kan också av andra skäl avslå en ansökan, till exempel byggnadens utformning.
 • Ett nej från en granne kan ändå innebära att bygglov beviljas efter en prövning.
 • Det är Bygg- och miljönämnden som fattar det slutgiltiga beslutet om bygglov ska beviljas eller inte.
 • En åtgärd som inte kräver bygglov men som man vill uppföra närmare än 4,5 meter från tomtgräns kräver berörd grannes medgivande.

Det är en fördel ur bevissynpunkt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. Ett skriftligt godkännande kan vara bra om grannen flyttar och den nya inte har samma uppfattning i fråga. Medgivandet behöver inte skickas in till bygg- och miljönämnden med undantag för åtgärder som kräver en anmälan.

samtliga handlingar som berörs tas med,få grannes medgivande underskrivet på papper,få handlingar signerade som ett bevis på att grannen tagit del av handlingarna, signeringsdatum anges.

Det är inte alltid möjligt att göra en bygglovsbefriad åtgärd närmare gränsen än 4,5 meter eftersom vissa grannar inte kan lämna ett medgivande. Avgörande för om det finns möjlighet att lämna ett medgivande är syftet med grannens mark. Det är alltså inte ägandeformen eller huvudmannaskapet för marken som avgör.

För mark både inom och utanför detaljplan som inte är tillgänglig för allmänheten, till exempel en tomt, är det möjligt att lämna medgivande.För allmän plats inom detaljplan, till exempel en park, kan ingen lämna medgivande.För allmän plats inom detaljplan som är väg eller gata kan ingen lämna medgivande.För väg utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten kan ingen lämna medgivande.För väg utanför detaljplan som inte är tillgänglig för allmänheten borde det vara möjligt att lämna medgivande.För mark utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten, till exempel en äng eller en skog, borde det vara möjligt att lämna medgivande.

Här kan du hämta blanketten Medgivande från granne vid bygglovsfria åtgärder Pdf, 61.1 kB, öppnas i nytt fönster. Om man inte får grannens medgivande eller om grannen inte har möjlighet att lämna ett medgivande kan man söka bygglov. Då avgör bygg- och miljönämnden om grannen påverkas för mycket eller om bygglov kan beviljas. När någon har haft negativa synpunkter på ett ärende och anser att beslutet är felaktigt har man rätt att överklaga beslutet om man är berörd i ärendet.

 • Det ska då göras inom tre veckor efter att man fått del av beslutet.
 • Ibland kan grannar ha synpunkter på något som ska byggas utan att man blivit tillfrågad.
 • Har fastighetsägaren uppfyllt detaljplanens förutsättningar har han eller hon rätt att bygga.
 • Grannarnas möjlighet att få rätt vid ett överklagande i sådant fall är inte så stor.

Plan- och bygglagen ger alla möjlighet att överklaga ett beslut, inom fyra veckor från det att beslutet kungjorts i nättidningen Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats., Därefter vinner lovet laga kraft.

See also:  Hur Djupt Ska Man Plantera LuktRter?

Hur nära tomtgränsen får man lägga en infiltration?

En avloppsanläggning bör placeras minst 5 meter från tomtgränsen. Dagvatten och dräneringsvatten får inte avledas till eller belasta en avloppsanläggning.

Får man plantera i skogen?

Du kan plantera skog på nästan alla marktyper. Det vanligaste är att plantera ett till tre år efter avverkning och efter maskinell markberedning av hygget. På de flesta marker är det lämpligt att ha 2 000 till 2 500 plantor per hektar. Täckrotsplantor är vanligast i norra Sverige.

Får man ta ner träd i skogen?

Allemansrätten Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller plockar bär i skogen.

 1. Det är vårt gemensamma ansvar att använda denna gamla sedvana med omtanke, därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår.
 2. Plocka blommor, bär, svamp och nötter Du får plocka blommor, bär och svamp i naturen, men vissa växter är fridlysta och dem får du inte plocka.

Särskilda regler gäller i nationalparker och naturreservat. I lagen räknas de växter upp, som är förbjudna att plocka utan markägarens tillstånd. Lagtexten är ålderdomlig och den måste ibland tolkas med sunt förnuft. Mossor och lavar finns inte med i lagtexten, men får antagligen plockas, men inte i stora mängder och inte till försäljning.

 1. Lart är att du inte får hugga ner eller på annat sätt skada växande träd.
 2. Buskar nämns inte i lagen, men det är knappast tillåtet att ta exempelvis en enbuske.
 3. Det är inte tillåtet att knacka loss sten ur berg eller hugga in sitt namn i berghällar.
 4. I lagen finns sten med bland sådant som inte är tillåtet att ta med sig utan markägarens medgivande.

Att plocka med sig enstaka mindre stenar kan ändå knappast räknas som brottsligt. Fridlysning innebär oftast att en växt- eller djurart är helt fredad – du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. Du får i många fall inte heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon.

 • Det gäller även om djuret eller växten är på din egen tomt.
 • En del fridlysta växter får inte plockas alls.
 • I andra fall kan fridlysning av en växt innebära att du får plocka en bukett till dig själv, men att det är förbjudet att gräva upp den med rötterna eller plocka den för försäljning.
 • I nationalparker och naturreservat och även i fornminnesområden gäller särskilda regler.

Det kan vara begränsningar i rätten att plocka bär eller växter, men också stenar och annat. Vad som gäller framgår av anslagstavlor i området. Du kan vända dig till kommunen eller länsstyrelsen för mer information. Vilt växande bär och svamp tillhör markägaren så länge de står på rot eller sitter på riset.

Men markägaren får inte hindra någon från att plocka dem på marker där allemansrätten gäller. Du kan inte åberopa allemansrätten som skäl för att markägaren ska ta särskild hänsyn till bären vid exempelvis skogsskötsel. Naturvårdsverkets bedömning är att plockning av tryffel kräver tillstånd av markägaren.

Sådan plockning ingår inte i allemansrätten, eftersom man oftast behöver gräva för att ta upp tryffeln. Hasselnötter och andra nötter omfattas inte av allemansrätten till skillnad från bär och svamp. De är inte heller fridlysta, men det är förbjudet att plocka ollon och nötter från växande träd (Brottsbalken 12 kap 2 §).

Det beror på att dessa produkter var viktiga förr i tiden då grisarna gick i skogen och åt sig feta på just ollon och nötter. Det går naturligtvis att be markägaren om lov. Cykla Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas! Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Det finns inget allmänt förbud att cykla på motionsspår och vandringsleder, men de är anlagda för dem som går eller springer och de har företräde. Var dock uppmärksam på att cykling i bland annat motionsspår kan vara förbjuden på grund av lokala ordningsföreskrifter som kommunen har beslutat om.

 • Anpassa körsätt efter underlaget, undvik mjuka stigar och känsliga marker och tänk på att grovmönstrade däck kan skada.
 • I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling.
 • Det kan vara helt förbjudet eller bara tillåtet på vissa leder.
 • Om du behöver använda dig av en eldriven rullstol, eller en permobil, eller annat hjälpmedel får du givetvis använda den.

Den som behöver till exempel en 4-hjuling för att komma ut, måste ha dispens från terrängkörningslagen. Ansök om dispens hos länsstyrelsen. De behöver en kopia av ett läkarutlåtande för att behandla dispensen, med angivande av de särskilda skäl som åberopas för körningen.

 1. Cyklar med motor går att köra på vägar och cykelbanor, men inte på stigar eller fritt i terrängen, där går det däremot bra att åka med vanlig cykel.
 2. Elda Det är viktigt att välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark och vegetation.
 3. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag.

Mossa, torvmark eller jordig skogsmark är mindre bra. Där finns inte bara risk för att elden lätt kan sprida sig. Den kan också ligga och pyra nere i marken för att senare flamma upp. Elda inte direkt på – eller alldeles intill – berghällar eller större stenblock! De spricker sönder och får sår som aldrig läker.

 • Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden.
 • Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd.
 • Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som ved.
 • Om det är risk för brand i skog och mark kan eldningsförbud införas.

Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder. Information om brandrisk eller eldningsförbud kan du få på kommunens och länsstyrelsens webbplats eller hos räddningstjänst. I nationalparker och naturreservat gäller vanligen särskilda regler för eldning.

Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa iordningställda eldplatser. Tälta Att tälta med ett par, tre tält under något enstaka dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver du be markägaren om lov. Då är risken för markskador och sanitära olägenheter större.

Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus. De flesta kommuner har bestämmelser om camping i de lokala ordningsföreskrifterna. Det kan handla om förbud att tälta i parker, idrottsområden eller liknande.

Det kan också finnas förbud mot att tälta i friluftsområden. Du tar själv reda på vad som gäller hos kommunen eller polisen. I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler, i allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Det kan också vara tältförbud i hela området.

Anslagstavlor i området visar vad som gäller. Du kan också få mer information från kommunen eller länsstyrelsen. Vandra och åka skidor De som bor nära naturen har rätt att kunna känna sig ostörda i sitt hem. Därför får du inte gå eller åka skidor inom någons hemfridszon eller över någons tomt, det vill säga i det privata området närmast bostadshuset.

 1. Det är risken att störa som avgör hur nära du kan passera ett hus.
 2. Krar är på vissa platser mycket viktiga ur allemansrättslig synvinkel.
 3. Det kanske inte finns så många andra marker i området, det är ändå alltid förbjudet att ta sig fram över åkrar under den tid på året när det finns risk för att grödan kan skadas.

Bad, båt och is Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt och förtöja och övernatta något dygn i båten. Kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma som på land, inte störa – inte förstöra! Du får gå i land, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt, eller som är skyddat för fågelliv eller annat.

Tomt är det område närmast ett hus där de som bor ska kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus du kan uppehålla dig. Det finns ingen regel för hur länge du får ligga för ankar på samma plats. Man brukar tillämpa samma princip som för tältning – något enstaka dygn. Det som avgör är risken att störa markägare eller boende.

Om du har tänkt att ligga för ankar eller förtöjd längre tid vid någon annans strand behöver du fråga markägaren om lov. : Allemansrätten

Vilka träd får man inte fälla?

Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd. Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag som är äldre än 140 år.

Hur nära huset kan man plantera träd?

Björken kan hjälpa – Är det fuktigt kring huset kan det till och med vara en fördel att ha ett törstigt träd, som till exempel en björk, som hjälper till att torrlägga marken. – En ung björk kan växa dubbelt så fort om den står blött än om den står på en torrare plats, säger Harald.

Har huset däremot en källare eller bottenplatta mot marken bör man se upp med träd som står nära. Det gäller särskilt där det finns avloppsledningar eller dränering. Trädet bör då helst stå så att rötternas inte når huset. Vilket avstånd behövs då i praktiken? En tumregel är att rotsystemet blir cirka 20 procent bredare än kronan på det färdigvuxna trädet.

Det gör att träd ofta behöver ett ”säkerhetsavstånd” på 5-7 meter från huset. – Men det varierar mellan olika trädslag. En ek kan till exempel breda ut sina rötter till den dubbla bredden jämfört med kronan medan en björk har kompaktare rotsystem än de flesta lövträd och kan stå lite närmare, berättar Harald.